Korsholms vindkraftspark, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Beskrivning av projektet

Projektområdet ligger i den inre delen av Replot på området mellan Söderudden och Södra Vallgrund cirka 10 km väster om Replot kyrkby. Avståndet till centralorterna i Korsholm

och Vasa är cirka 25 km. Största delen av projektområdet är obebyggt skogsområde. Fritidsbosättningen och den fasta bosättningen på projektområdet och i dess närhet är koncentrerade till strandområdena och längs Söderuddsvägen. Närmaste områden med koncentrerad bosättning är Brandövik och Karlsö.

I landskapsplanen har ett område för vindkraftverk och en riktgivande friluftsledmärkts ut på projektområdet.

Replot har ett mångsidigt fågelbestånd. Fåglarna flyttar huvudsakligen över öppet hav nära kusten. I närheten av planområdet finns flera objekt som hör till Natura 2000.

Projektalternativ

Alternativ 0: Projektet genomförs inte.
Alternativ 1: 45 vindkraftverk byggs  i den inre delen av Replot.
Inom alternativ 1 undersöks alternativa placeringar för vindkraftverken och alternativa sträckningar för ellinjerna.

Placeringen av vindkraftverk i havet har frångåtts. Man har även avstått från att dra kraftledningen i havsområdet söder om Replot.

Publicerad 02-10-2008 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.56