Lillkyro vindkraftspark, Lillkyro

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Beskrivning av projektet 
I projektet ingår en vindkraftspark som byggs söder om Kyro älv i Lillkyro samt parkens anslutningskraftledningar till det regionala elnätet. Vindkraftsparken omfattar 20 enheter, vardera 3-5 MW. Den totala kapaciteten för vindkraftsparken skulle vara ca 60-100 MW. Den preliminära arealen för parken beräknas vara ca 760 hektar. En vindkraftsenhet består av ett torn som byggs på ett fundament, en rotor med rotorblad samt ett maskinrum. För byggandet av en enskild vindkraftsenhet behövs med dagens teknik ett ca 40 m x 60 m stort område. För underhållet av vindkraftsenheterna behövs ett nät av servicevägar. Den elenergi som produceras förs över till riksnätet via en ny transformatorstation vars läge specificeras i den fortsatta planeringen. Elen från vindkraftsparken överförs till transformatorstationen via jordkablar. Transformatorstationen kopplas till kraftledningen Toby-Mäntylä norr om stationen med korta anslutningskablar.

Projektområdet är beläget på ett obebyggt skogs- och åkerområde där det inte finns någon permanent bosättning. Den närmaste permanenta bosättningen är ca 500 meter från projektområdets gräns och den närmaste glesbebyggelsen väster om området ca 70 meter från områdets gräns. Avståndet från varje vindkraftsenhet till bebyggelsen är minst 500 meter. Avståndet till Lillkyro tätort är fem kilometer och avståndet till Laihela kommuncentrum ca 5,5 kilometer.

Den nordöstra och östra delen av projektområdet är beläget på ett område som följer Kyro älvsdalen och som i Österbottens landskapsplan anvisats som ett område av riksomfattande värde när det gäller värnandet om kulturarvet och landskapet.

De mest betydande konsekvenserna som på förhand uppskattas uppstå under byggnadstiden och verksamhetstiden riktar sig mot naturen; fågelbestånden, växtligheten och jordmånen, samt människornas levnadsförhållanden och trivsel, landskapet och rekreationsanvändningen.

Den projektansvariga motiverar vindkraften bl.a. med att den är en ekologiskt hållbar, förnybar energiform och att det finns ett behov att stävja klimatförändringen och anser att Finland inte kan lösa sina förpliktelser endast med vindparker till havs utan det behövs även vindkraftsparker som byggs på land. Områden som lämpar sig för ändamålet med tanke på vind- och byggegenskaper söks.

Projektalternativ
I bedömningsprogrammet granskas som projektalternativ nollalternativet och ett alternativ samt en anslutningsledning till kraftledningen Toby-Mäntylä.

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkraftspark byggs i Lillkyro. Motsvarande elmängd produceras någon annanstans och på något annat sätt.
  • Alternativ 1: Högst 20 vindkraftverk byggs i Lillkyro, i området på södra sidan av Kyro älv. Vindkraftverken har en effekt på 3-5 MW och vindkraftsparken får en total kapacitet på 60-100 MW. I bedömningen strävar man efter att granska och optimera utöver storleksklassen även de enskilda vindkraftverkens placering och konsekvenser. Projektplanen och dess alternativ preciseras och kan ändra under bedömningsförfarandet bl.a. på grund av teknisk-ekonomiska orsaker och den respons som fås under förfarandet.
Publicerad 07-04-2009 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.51