Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

NCC Industry Oy innehar ett befintligt bergtäktsområde i Greggböle i Lovisa.  Avsikten är att utöka den nuvarande verksamheten genom att ta emot en större mängd överskottsjord (maks. 500 000 t/a) varje år och utöka verksamheten med mottagning och behandling av förorenad jord.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas och jämförs följande alternativ:

• Alternativ 1:

Mängden ren överskottsjord som mottas stiger till max. 500 000 t/a och områdets deponeringskapacitet till 3 700 000 m3 (6 700 000 t). Bergbrytningen och -krossningen fortsätter som förut. Verksamhetstiden beror på när överskottsjord uppstår i olika byggprojekt. Jorddeponiverksamheten fortsätter tills de planerade områdena har fyllts igen i sin helhet. Utifrån den maximala mängden överskottsjord som mottas per år (500 000 t/a) har deponiverksamheten bedömts fortsätta i minst cirka 14 år, men beroende på de årliga mängderna jordmassor kan verksamheten fortsätta i tiotals år.

• Alternativ 2:

  • Utöver de verksamheter som presenteras i alternativ Alt1 mottas och behandlas förorenad jord på området. Den maximala behandlingskapaciteten är 56 000 t/a. Potentiella metoder för att behandla förorenad jord är kompostering av oljehaltig jord, porgasextraktion, behandling av jord som innehåller avfall och termisk behandling. De renade massorna placeras på deponiområdet, när halterna av skadliga ämnen i marksubstansen ligger under de lägre riktvärdena som anges i statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet 214/2007. Verksamhetstiden är den samma som i alternativ Alt1.

Alternativ 0:

Projektet genomförs inte och ingen ny verksamhet placeras på projektområdet. Om projektet inte genomförs innebär detta att den nuvarande verksamheten fortsätter och slutförs i enlighet med marktäkts- och miljötillståndet, det vill säga en situation som motsvarar Alt0. Det nuvarande tillståndet gäller till 2028. I miljökonsekvensbedömningen bedöms konsekvenserna av alternativ Alt0 med samma noggrannhet som de egentliga genomförandealternativen, för att den producerade informationen om miljökonsekvenserna ska vara opartisk och jämförbar.

MKB-programmet

 

 

Publicerad 31-05-2021 kl. 7.06, uppdaterad 09-07-2021 kl. 14.59