Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning. Projektområdet ligger i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, på den södra sidan av riksväg 8. Projektområdets areal är cirka 21,5 hektar.

I tillvrerkningen av syntetisk metan tas koldioxid tillvara från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Koldioxiden blandas med väte som har framställts med utsläppsfri vindkraft, varvid det uppstår syntetisk gasformig metan. Gasformig metan kondenseras till syntetisk metan som är slutprodukten. Syntetisk metan används som bränsle i den tunga trafiken och sjötrafiken.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: Framställning av syntetisk metan (cirka 15 000 t/a).

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 3.6.-3.8.2022 på följande platser:

  • Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
  • Vasa stads medborgarinfo, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa.

Evenemang för allmänheten

Om bedömningsprogrammet ordnas ett infomöte som är öppet för allmänheten 14.6.2022 kl. 17-19 i Westenergy Oy Ab:s utrymmen på adress Energivägen 5, 66530 Kvevlax.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 3.8.2022 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/1390/2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 2.9.2022, efter vilket utlåtandet läggs fram till påseende på denna webbsidan.
 

Publicerad 30-05-2022 kl. 14.09, uppdaterad 08-06-2022 kl. 9.22