Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planeras schaktning av bergrum på 50–60 meters djup under havsytans nivå (cirka 80-90 meters djup från markytan i området) för säsongslagring av värme på Sexan-Kråkbergetområdet i Vanda. Lagrets volym skulle bli cirka 900 000 m3 och den utschaktade volymen totalt cirka 1 000 000 m3. I lagret lagras naturligt vatten i vars temperaturförändring energi kan lagras med hjälp av fjärrvärmecirkulationen. I projektet ingår dessutom bygget av en ny värmetransportledning från Vandas avfallskraftverk nordost om korsningen mellan Borgåleden och Ring III till projektområdet samt bygget av en ny fjärrvärmeförbindelse från säsongslagret för värme till det befintliga fjärrvärmenätet.

Projektets alternativ

Efter MKB-programskedet tillades en alternativ plats för körtunnelmynning på rampområdet mellan Ring III och Gamla Borgåvägen utöver körtunnelmynningen i Untipakka.

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0 0-alternativet: Säsongslagret för värme byggs inte.
  • VE1a: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda. När det gäller körtunneln granskas placering av mynningen i Untipakkaområdet.
  • VE1b: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda. När det gäller körtunneln granska placering av mynningen på rampområdet mellan Ring III och gamla Borgåvägen.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Den tryckta versionen av MKB-beskrivningen och kungörelsen kan 10.1.–10.3.2022 läsas på följande platser:

  • Vanda stad, Vanda-info, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2. vån., 01300 Vanda
  • Helsingfors stad, Registratur, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten ordnas som webbinaret 3.2.2022 kl 17.30–20 på internet: Vanda Energi Informationsmöte (https://vantaanenergia.videosync.fi/lammon-kausivarastohanke). Mötet är öppet för alla människor.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 10.3.2022 Hänvisning: UUDELY/2780/2021.

NTM-centralens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på denna webbplats efter det att motiverade slutsats givits.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: Semaforbron 12 A, 2 vån, Yhteisaula, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 09-01-2022 kl. 20.02, uppdaterad 10-01-2022 kl. 16.24

Ämne: