Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

I projektområdet (Poikel) planeras byggande av sammanlagt åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta på cirka 1 000 hektar. Vindkraftsparken ligger huvudsakligen på privatägd mark, men även Korsnäs kommun och Korsnäs församling.

Vindkraftsprojektet består av projektområdet och elöverföring som ska undersökas. Placeringen av kraftverken och sträckningarna för servicevägarna preciseras i takt med att projektplaneringen och miljökonsekvensbedömningenframskrider.

  • ALT 0 Vindkraftverken Nya vindkraftverk byggs inte. Motsvarande elmängd produceras genomandra metoder.

  • ALT 1 Vindkraftverken. I Poikelområdet byggs åtta nya vindkraftverk. Vindkraftverken har en maximal höjd på 290 meter, navhöjden är 200 m och den nominella effekten per kraftverk 5-10 MW. I alternativ 1 är vindkraftparkens effekt ca 40-80 MW.

  • ALT 2 Vindkraftverken. I Poikelområdet byggs åtta nya vindkraftverk. Vindkraftverken har en maximal höjd på 290 meter, navhöjden är 200 m och den nominella effekten per kraftverk 5-10 MW. I alternativ 1 är vindkraftparkens effekt ca 40-80 MW. Fyra vindkraftverk placeras på andra ställen än i alternativ 1.
  • Elöverföring. Den interna och externa elöverföringen i vindkraftsparken genomförs genom jordkablar. Lösningarna för elöverföringen preciseras när MKB-förfarandet framskrider och i samband med projektets fortsatta planering.

Delgeneralplan och MKB för Poikel vindkraftspark kombinerat program för deltagande och bedömning och MKB-program

Programmet för deltagande och bedömning är till offentligt påseende för framförande av åsikter under tiden 5.5.-4.6.2021 på följande platser och internetsidor:

  • Korsnäs kommun: kommunens internetsidor www.korsnas.fi samt
  • på kommungården Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs och
  • kommunens bibliotek Silverbergsvägen 9, 66200 Korsnäs
  • Södra Österbottens NTM-central www.miljo.fi/poikelvindkraftMKB

Evenemang för allmänheten

I samband med påseendet ordnas ett gemensamt och för alla öppet infotillfälle, via vilket det är möjligt att få information om projektet. Infotillfället ordnas 10.5.2021 kl. 18-20. Tillfället ordnas på distans via Teams.

 

Framförande av åsikt

Man kan lämna en skriftlig åsikt gällande dokumentet till Korsnäs kommun senast 4.6.2021 i elektroniskt format info@korsnas.fi eller till adressen Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.

Publicerad 03-05-2021 kl. 14.40, uppdaterad 29-06-2021 kl. 13.36