Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Nykarleby Vindpark Ab planerar bygga ett vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad. Målet för projektet är att bygga en vindkraftspark med nio vindkraftverk.

Projektaltervantiv

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för projektet granskas ett alternativ utöver det s.k. 0-alternativet, vilket betyder att vindkraftsparken inte kommer att byggas.

  • Alternativ 0: I alternativ 0 (ALT 0) byggs ingen landbaserad vindkraftspark i Tjöck. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd ska produceras någon annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
  • Alternativ 1: På Tjöckområdet i norra delen av Kristinestad byggs en landbaserad vindkraftspark med högst 9 vindkraftverk. Varje vindkraftverk har en nominell effekt på högst 5 MW. De vindkraftverk som ska bedömas har en navhöjd på högst 140 meter och rotorns diameter är 130 meter.

Elöverföring

I fråga om elöverföringen granskas anslutning av vindkraftsprojektet i Tjöck till Fingrid Abp:s stamnät. Vindkraftverken kopplas samman med 20 kV jordkablar som i första hand dras i anslutning till servicevägarna. Kablarna dras och kopplas med en cirka 2,5 kilometer lång jordkabel till en transformatorstation (elstation), som ska byggas utanför vindkraftsparkens område i anslutning till Fingrid Abp:s kraftledningar. Den el som vindkraftverken producerar transformeras där till 110 kV spänning. Transformatorstationen kopplas till Fingrid Abp:s stamnät.

Bedömningsprogram

Bedömningsprogrammet till påseende:

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende under tjänstetid 15.6–12.8.2015 på de officiella anslagstavlorna i

  • Kristinestad, Rådhuset, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad och i
  • Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs även fram för allmänheten i

  • Kristinestads stadsbibliotek, Salutorget 1, 64100 Kristinestad och i
  • Närpes huvudbibliotek, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsprogrammet senast 12.8.2015 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Utlåtanden och åsikter ombeds även skickas som word-dokument med hänvisning till diarienummer EPOELY/64/07.04/2012.

Möte för allmänheten:

Om bedömningsprogrammet ordnas ett för alla öppet evenemang torsdagen 25.6.2015 kl. 17.30 i Tjöck skola, Lindbergsvägen 5. Kaffeservering.

Webbtjänst för kartrespons

Den projektansvarige och konsulten upprätthåller en webbtjänst för kartrespons, som är öppen för alla invånare och markägare under MKB-programskedet. Syftet med webbtjänsten är att samla in information om det nuvarande tillståndet i planeringsområdet och områdets närmiljö till stöd för bedömningen.

Länk till webbtjänsten för kartrespons: http://maps.ramboll.fi/tiukantuulivoimapuisto/

Responsen som ges i webbtjänsten för kartrespons motsvarar inte ställningstaganden som skickas till kontaktmyndigheten!

 

Bedömningsbeskrivning

  • MKB-beskrivningen
  • Kungörelse av MKB-beskrivningen
  • Begäran om utlåtande om MKB-beskrivningen
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen

Bedömningsskrivningen till påseende:

Möte för allmänheten:

Framförande av åsikter:

Publicerad 29-05-2015 kl. 14.08, uppdaterad 27-08-2019 kl. 12.20