Gå till innehållet

Tillstånd, anmälningar och registrering

Både enskilda medborgare och företag behöver tillstånd. Men för vilka åtgärder behövs det tillstånd, hur avfattas en ansökan, och hur kan man påverka behandlingen av tillståndsärenden? Regionförvaltningsverket (RFV), närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och de kommunala miljövårdsmyndigheterna ger råd i frågor som gäller tillståndsförfarandet.

De olika tillståndsmyndigheterna fattar beslut och beviljar tillstånd med stöd av miljöskyddslagen, markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen. Också vattenhushållningsprojekt, transport och förflyttning av avfall är ofta tillståndspliktiga. Importen och exporten av förbjudna kemikalier eller strängt reglerade kemikalier till och från den Europeiska gemensamma marknaden regleras genom ett anmälningsförfarande. För en del åtgärder räcker det med bara en anmälan till myndigheterna. För terräng- och sjötrafiken kan det utfärdas förbud och begränsningar, eftersom motordrivna fordon kan medföra störande buller och skada känslig natur.

Publicerad 16.9.2013 kl. 17.37, uppdaterad 23.8.2019 kl. 12.38