Återvinning av avfall i markbyggnad

Genom lagstiftning strävar man efter att främja återvinningen av avfall i markbyggnad (statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 843/2017). Förutsatt att de angivna villkoren uppfylls behövs inget miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) för användning av vissa avfall i markbyggnad. En anmälan om återvinningen måste dock göras till den statliga tillsynsmyndigheten.

Yrkesmässig återvinning eller återvinning i anläggning av vissa avfall (bilaga 1 till förordningen) är enligt förordningen möjligt i markbyggnadsobjekt som avser trafikleder, planer, vallar och konstruktionslager i dessa samt geokonstruktioner i industri- och lagerbyggnader. Till farleder räknas också skogsbilvägar.

Förordningen tillämpas på planmässig markbyggnad och tillfällig lagring av avfall i samband med detta. Markbyggnaden anses vara planmässig när byggandet baserar sig på en lagstadgad plan, ett tillstånd eller ett anmälningsförfarande eller på kommunens byggnadsordning. Till förordningens tillämpningsområde hör också de projekt för ombyggnad och iståndsättning av vägar och banor som trafikmyndigheterna initierar samt planmässigt anläggande av skogsbilvägar. Förordningen tillämpas inte på grundvattenområden av klass 1 och 2 enligt 10 b § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), områden som är avsedda för boende eller som lekplatser för barn, områden som anvisats för naturskyddsändamål, områden som är avsedda för odling av näringsväxter eller områden med översvämningsrisk i inlandet. Med område som avses för boende avses en bostadsbyggnad och den gård som ligger i dess omedelbara närhet.

Avfall får återvinnas utan miljötillstånd, om kvalitetskontrollen och återvinningen av avfallet ordnas och verksamheten anmäls för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation i enlighet med förordningen och 116 § i miljöskyddslagen. Man bör då se till att de krav som gäller återvinning av avfall enligt 4 § i förordningen uppfylls.

Innehavaren av återvinningsplatsen ska göra en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen för att verksamheten ska kunna registreras i datasystemet för miljövårdsinformation i första hand via regionförvaltnings e-tjänst. I andra hand ska använda en word-blankett. Avfallet kan börja överlämnas och återvinnas när verksamheten har registrerats i datasystemet.

Tillsynsmyndighet för den verksamhet som avses i förordningen är närings-, trafik- och miljöcentralen i enlighet med 189 § 2 mom. i miljöskyddslagen.

Anmälan via regionförvaltnings e-tjänst

Publicerad 09-07-2020 kl. 15.26, uppdaterad 24-11-2021 kl. 8.52