Ansökan om förbud mot och begränsning av terräng- och sjötrafik

Terrängtrafik

Terrängtrafik är inte en allemansrätt. Terrängtrafiken styrs av terrängtrafiklagen. Användningen av motordrivna fordon i terräng på ett markområde eller på is (till exempel snöskoteråkning) kan enligt vissa förutsättningar begränsas eller förbjudas.

Det kan bli aktuellt med ett förbud eller en begränsning om användningen orsakar olägenheter för naturen eller den övriga miljön, naturanäringarna, den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beslutar om förbud eller begränsningar.

Den högsta tillsynen över att terrängtrafiklagen iakttas åligger miljöministeriet. Den allmänna tillsynen över lagen samt föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna åligger NTM-centralen inom dess verksamhetsområde och den kommunala miljöskyddsmyndigheten i en kommun.

Användningen av motordrivna fordon i terräng övervakas av polisen, tullverket och Gränsbevakningsväsendet. Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet övervakar användningen av motordrivna fordon i terräng inom de områden som de kontrollerar.

Sjötrafik

Sjötrafik är inte en allemansrätt. Den grundar sig på vattenlagen och styrs av sjötrafiklagen. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) samt Trafikverket kan begränsa eller förbjuda farkosttrafik om det är nödvändigt för att skydda trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller på grund av den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat allmänt intresse.

Trafikverket svarar för den allmänna övervakningen av att sjötrafiklagen iakttas. I fråga om förebyggande och bekämpning av miljöolägenheter svarar NTM-centralerna för den allmänna övervakningen av att lagen iakttas.

Trafikverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och tullverket övervakar användningen av farkoster på vattenområden.

Publicerad 25.9.2013 kl. 13.32, uppdaterad 28.7.2014 kl. 14.40
Utgivare: