CITES-bilagor och artsöktjänst

CITES konventionen reglerar internationell handel med hotade arter, dvs. import och export av hotade arter, delar av dessa samt produkter gjorda av dessa är reglerade. Arterna som omfattas av konventionen finns uppräknade i CITES bilagorna I, II och III. Inom EU har CITES konventionen implementerats med en gemensam lagstiftning som reglerar handeln med hotade arter, och de reglerade arterna är upptagna i bilagorna A, B, C eller D. EU lagstiftningen reglerar även aktiviteter inom EU och inom medlemslandet.

Arter upptagna i olika bilagor och produkter gjorda av dem kräver olika tillstånd, intyg och importanmälanden. Vid import till Finland eller till övriga EU eller vid export härifrån följs EU:s lagstiftning, som till vissa delar är striktare än CITES konventionen.

I bilagorna och i söktjänsterna hittar man arterna enligt deras vetenskapliga namn (t.ex. brunbjörn Ursusarctos). Det är mycket enklare att reda ut vilka tillstånd som krävs om man känner till artens vetenskapliga namn. För en del av arterna gäller regleringen enbart vissa populationer, och i dessa fall har man i artbilagorna noterat de länder, för vars populationer regleringen gäller. På samma sätt har man för vissa arter specificerat att enbart vissa produkter omfattas av regleringen, t.ex. sågade trävaror av en viss trädart. Ifall en art inte har dessa noteringar, gäller CITES regleringen artens alla populationer och alla produkter som innehåller nämnda art.

EU bilagorna motsvarar till en stor del CITES konventionens bilagor, men de innehåller även en del arter som inte hör till konventionen. Dessutom har sådana CITES bilaga II arter, som är strikt skyddade enligt annan EU lagstiftning, upptagits i EU:s bilaga A.

CITES-bilagorna: I, II och III

Enligt CITES konventionen gäller följande:

  • Bilaga I: Internationell handel med arterna är förbjuden. I vissa fall får man dock exportera och importera dessa arter över internationella gränser, om det är fråga om icke-kommersiell import. Då måste man undantagsvis först ansöka om ett importtillstånd från importlandet.  Med detta importtillstånd ansöker man om ett exporttillstånd från exportlandet. Detta krav gäller även inom EU.
  • Bilaga II: Internationell handel med arterna i den här bilagan är tillåten, men det krävs exporttillstånd från exportlandet
  • Bilaga III: Internationell handel med arterna i den här bilagan är tillåten, men det krävs tillstånd. Man måste ha ett exporttillstånd från det land som nämns i artbilagan. Från andra länder krävs antingen ett exporttillstånd eller ett ursprungsintyg.

EU-bilagorna: A, B, C och D

I Finland följer man EU lagstiftningen, som till vissa delar är striktare än CITES konventionen.

Enligt EU-lagstiftningen gäller följande:

  • Bilaga A: Internationell handel med arterna är förbjuden. Vissa arter kan exporteras och importeras över internationella gränser, om syftet inte är kommersiellt. Exemplar som fötts och vuxit upp i fångenskap kan importeras och exporteras även kommersiellt. För import till EU krävs alltid export- och importtillstånd. För export krävs alltid exporttillstånd. I den interna handeln inom EU och inom medlemsländerna används för bilaga A arter EU-intyg, som är undantagstillstånd för kommersiella aktiviteter. För förflyttning av levande vildtagna exemplar (eller exemplar som inte uppfyller definitionen ’född och uppvuxen i fångenskap’) krävs alltid ett EU intyg även om syftet inte är kommersiellt. Bilaga A innefattar samtliga bilaga I arter, en del bilaga II arter samt några arter som inte regleras av CITES konventionen.
  • Bilaga B: Det är tillåtet att bedriva internationell handel med arterna, men de får inte tas in i EU utan ett giltigt exporttillstånd eller återexportintyg samt ett giltigt importtillstånd. Undantag från den här bestämmelsen är personliga föremål som i vissa specifika fall kan importeras enbart med ett exporttillstånd. Vid export från EU krävs alltid ett exporttillstånd. I den interna handeln inom EU och inom medlemsländerna krävs att man måste kunna visa det lagliga ursprunget.
  • Bilaga C: För arterna krävs CITES exporttillstånd när de importeras från ett land som nämns i artbilagan i samband med artnamnet. Tas de in från andra än de nämnda länderna krävs antingen ett exporttillstånd eller ett annat ursprungsintyg. För import av exemplar i C bilagan krävs dessutom att man gör en CITES importanmälan till tullen. Vid import av personliga föremål i det egna bagaget krävs dock inga CITES dokument. I den interna handeln inom EU och inom medlemsländerna krävs inga intyg.
  • Bilaga D: För import av exemplar av dessa arter krävs en CITES importanmälan till tullen. Vid import av personliga föremål i det egna bagaget krävs dock inga CITES dokument. I den interna handeln inom EU och inom medlemsländerna krävs inga intyg.

Alla tillstånd skall uppvisas vid tullens gränsstation, då exemplaren förs ut ur eller förs in i EU.

CITES artsöktjänster

Från artsökningstjänsten går det att kontrollera på basen av artens tvådelade vetenskapliga namn om det är fråga om en tillståndskrävande CITES art samt till vilken CITES eller EU artbilaga arten hör. Det finns ca 35 000 CITES arter. Man bör alltså först ta reda på artens tvådelade vetenskapliga namn, t.ex. det vetenskapliga namnet för vår brunbjörn är Ursus arctos. Söktjänsterna känner även igen en viss mängd engelska, franska och spanska artnamn.

Förordningar som är i kraft inom EU

Artsöktjänsterna är inte nödvändigtvis helt uppdaterade, så det lönar sig alltid att kontrollera den artförordning och importförbudsförordning som är i kraft inom EU.

EU:s artförordning

EU:s samtliga CITES arter för vilka det krävs tillstånd är upptagana i EU:s artförordning, som kommissionen uppdaterar ungefär årligen. I EU:s artförordning finns dock inte varje artnamn eftersom flera av arterna är upptagna på en högre systematisk nivå. Till exempel alla orkidéer (familjen Orchidaceae) är CITES reglerade, men endast en bråkdel av arterna nämns med artnamnet i förordningen. Istället är det noterat i förordningens artlista, att alla orkidéer hör till bilaga B, förutom de arter eller släkten som är skilt nämnda i bilaga A. I EU:s artlista finns dock namnen på de flesta av arterna i bilagorna A, C och D.

Det finns inga färdiga CITES-artlistor över arter i bilagorna A, B, C eller D där man med artens finska, svenska eller engelska namn kunde kontrollera om det är en tillståndskrävande CITES art och i vilken bilaga arten är upptagen. Alla CITES arter har inte finska eller svenska namn. Dessutom kan vissa arter ha flera olika namn eller samma namn kan hänvisa till olika arter i olika länder. CITES artlistorna omfattar ca 35 000 arter. De enda artlistor var man kan finna vetenskapliga namnen på samtliga CITES arter är CITES checklistan och söktjänsten Species +.

EU:s importförbudsförordning

I EU:s importförbudsförordning finns en förteckning på de arter i EU bilagorna, vars import till EU är förbjudet för tillfället. Importförbudsförordningen uppdateras ungefär en gång per år. Dessutom finns det inom EU en mekanism, med vilken man kan vid behov tillsätta temporära importförbud. Importförbuden hittar man även i söktjänsten Species+.

EU kommissionens gällande förordningar

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 12.54, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.06