CITES-lagstiftning

CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) reglerar den internationella handeln med hotade arter, med andra ord all import och export av dessa arter. De arter som omfattas av konventionen är upptagna i konventionens artbilagor I, II och III. Varje part till konventionen har verkställt konventionen i sin egen lagstiftning.

CITES konventionen i FInlex

CITES konventionen på CITES sekreteriatets sidor

CITES-konventionen verkställs i EU:s gemensamma lagstiftning

CITES-konventionen har verkställts i EU genom unionens gemensamma lagstiftning, som alla aktörer inom EU:s område skall följa. I EU:s lagstiftning ingår bestämmelser förutom om import och export över unionens yttre gränser också om den interna handeln inom EU och förflyttning av levande djur. När man vill bekanta sig med EU:s CITES-bestämmelser lönar det sig att börja med grundförordningen (Rådets förordning (EG) 338/97). Grundförordningens artbilagor, i vilka de arter som omfattas av CITES-bestämmelserna uppräknas, är föråldrade. För tillfället gäller artbilagorna A, B, C och D i kommissionens förordning med artbilagor. Förordningen med artbilagor uppdateras med en till två års mellanrum.

Grundförordning

I kommissionens förordning om införselförbud uppräknas de arter i EU:s förordning med artbilagor som det för tillfället är förbjudet att importera till EU. Förordningen om införselförbud uppdateras årligen enligt rekommendationer av EU:s vetenskapliga bedömningsgrupp.

Importförbudsförordning

Det fordras olika slags tillstånd för import, export och intern handel med de olika arterna i artbilagorna. Den som vill veta mera om tillståndsförfarandet och grunderna för beviljandet av tillstånd kan bekanta sig inte bara med grundförordningen utan också med kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Genomförandeförordning

Ändringar till genomförandeförordningen

 

Kombinerad version med ändringar

EU:s referensguide för handeln med hotade arter

OBS: När man reser över EU:s yttre gränser skall man ta i beaktande också den nationella lagstiftningen i respektive land. Information om olika länders CITES-bestämmelser får man genom att kontakta de nationella CITES-myndigheterna.

Hur EU:s CITES-förordningar verkställs i Finland

EU:s CITES-förordningar skall tillämpas i Finland direkt utan ändringar. I vår nationella lagstiftning ingår därutöver vissa CITES-relaterade bestämmelser.

I naturvårdslagens 44 § föreskrivs om nationella CITES-myndigheter, i 44 a § om godkända gränsövergångsställen för CITES-exemplar och i 58 § om straff för naturskyddsförseelser.

I naturvårdsförordningens 23 a § listas de godkända gränsövergångsställen för CITES-exemplar.

I strafflagens 48 kap. 1–5 § föreskrivs om straff för naturskyddsbrott.

Uppgifter om tillstånd och avgifter i enlighet med EU:s CITES-förordningar finns i Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (3 §).

Finlex – Finlands elektroniska författningssamlingen

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 23.15, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.07