Växter och CITES

Växter insamlas för att användas som prydnadsväxter och i läkemedels- och kosmetikaindustrin, och därtill har träindustrin blivit allt intensivare. Allt detta har lett till att många vilda växtpopulationer har äventyrats. Av denna orsak har redan över 28 000 växtarter upptagits i CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln av hotade växt- och djurarter. Till de här arterna hör bl.a. nästan alla orkidéer och kaktusar, alla aloer med undantag av Aloe vera och alla suckulenta euforbior samt många trädarter som används inom träindustrin.

I Finland har CITES-konventionen verkställts genom EU-förordningar, i vilka ingår bestämmelser om importen och exporten av växter samt delar eller produkter av dem över EU:s gränser samt om handeln inom EU (även inom medlemsländerna). Bestämmelserna gäller även för växter som importeras eller exporteras för icke-kommersiella ändamål. Ett gott exempel är t.ex. en orkidé eller en kaktus som man tar med sig till Finland från en semesterresa.

I praktiken sköts övervakningen med hjälp av tillstånd och intyg som utfärdas av nationella myndigheter, i Finland av Finlands miljöcentral. I EU-lagstiftningen krävs det olika slags tillstånd för de växtarter som upptagits i artbilagorna (A, B, C och D). De här tillstånden beskrivs närmare nedan.

Tillstånd för export och import över EU:s yttre gränser

Växter i bilaga A

Det är förbjudet att importera och exportera över EU:s yttre gränser sådana från naturen tagna växter som ingår i bilaga A samt delar och produkter av dem. Om en från naturen tagen växt i bilaga A är upptagen i CITES-konventionens bilaga II (och inte bilaga I med strängare bestämmelser), kan man importera eller exportera den för personliga ändamål förutsatt att detta är tillåtet i den nationella lagstiftningen och man har de behövliga CITES-tillstånden.

För transport av artificiellt förökade växter som ingår i bilaga A över EU:s gränser krävs CITES-exporttillstånd eller återexportintyg från avgångslandet och CITES-importtillstånd från destinationslandet. För artificiellt förökade hybrider i bilaga A kan det i vissa fall räcka med ett sundhetscertifikat i stället för CITES-exporttillstånd. I Finland är det Finlands miljöcentral som beviljar tillstånden. Tillstånden bör vara i kraft före importen och exporten.

Växter i bilaga B

För kommersiell transport av från naturen tagna och artificiellt förökade växter som ingår i bilaga B samt delar och produkter av dem över EU:s gränser krävs CITES-exporttillstånd eller -återexportintyg från avgångslandet. För införsel till EU krävs dessutom ett CITES-importtillstånd från destinationslandet. Som exporttillstånd för artificiellt förökade arter som ingår i bilaga B och av dem tillverkade produkter räcker ett sundhetscertifikat från de länder som meddelat CITES-sekretariatet om detta.

Det krävs endast CITES-exporttillstånd från avgångslandet för utförsel och införsel för personliga (icke-kommersiella) ändamål av döda växter som ingår i bilaga B samt delar och produkter av dem till EU. Detta undantag gäller endast om produkten tas in i landet i ens personliga resgods eller i flyttlass. För utförsel krävs alltid ett CITES-exporttillstånd. I Finland är det Finlands miljöcentral som utfärdar tillstånden. Tillstånden bör vara i kraft före importen och exporten.

Växter i bilaga C

För kommersiell transport av från naturen tagna och artificiellt förökade växter som ingår i bilaga C samt delar och produkter av dem över EU:s gränser räcker det att man har CITES-exporttillstånd eller -återexportintyg från avgångslandet och att man i destinationslandets tull gör en importanmälan. Som exporttillstånd för artificiellt förökade växter som ingår i bilaga C och av dem tillverkade produkter räcker ett sundhetscertifikat från de länder som meddelat CITES-sekretariatet om detta. I Finland är det Finlands miljöcentral som beviljas tillstånden. Tillstånden bör vara i kraft före importen och exporten.

Det behövs inga tillstånd för transport för personliga (icke-kommersiella) ändamål av döda växter som ingår i bilaga C samt delar och produkter av dem över EU:s gränser. Detta undantag gäller endast om produkten tas in i landet i ens personliga resgods eller i flyttlass.

Växter i bilaga D

Vid import för kommersiella ändamål av från naturen tagna och artificiellt förökade växter som ingår i bilaga D samt delar och produkter av dem till EU:s område ska man göra en importanmälan i tullen. Om man importerar en växtart som ingår i bilaga D eller delar eller produkter av den i sitt eget bagage, för personliga (icke-kommersiella) ändamål behöver man inte göra en importanmälan.

För handel med bilaga A-arter inom EU krävs tillstånd

Man skall ha ett EU-intyg för att inom EU kunna sälja, saluföra, köpa och idka övrig kommersiell verksamhet med från naturen tagna växter som ingår i bilaga A och produkter som tillverkats av eller innehåller dessa.

För handel inom EU med artificiellt förökade växter i bilaga A, växter i bilaga B, C och D och produkter som tillverkats av eller innehåller dessa behövs inga tillstånd. Innehavaren av sådana exemplar skall vid behov kunna bevisa CITES-exemplarets eller -produktens lagliga ursprung.

Arter med införselförbud

Vissa CITES-växtarter får överhuvudtaget inte föras in i EU. Dessa arter framgår av kommissionens förordning om införselförbud.

Registrerade plantskolor

En registrerad plantskola kan med tillstånd av CITES-sekretariatet i undantagsfall utfärda exporttillstånd för arter som godkänts av sekretariatet. CITES-sekretariatet upprätthåller en förteckning över de registrerade plantskolorna.

Kom ihåg också övriga bestämmelser

När man rör sig inom EU och över dess yttre gränser skall man följa inte bara CITES-bestämmelserna utan också varje lands nationella bestämmelser. Information om ländernas CITES-bestämmelser och övriga lagstiftning fås genom att kontakta CITES-myndigheterna i respektive land.

Vid Import av växter till Finland kontakta växtskyddsinspektionen

När man tar in och för ut växter lönar det sig att kontakta Livsmedelsverket Ruokavirasto, som ger information om växternas sundhetscertifikat och gällande växtskyddsbestämmelser.

Information om CITES-kaktusar, -orkidéer och -trädarter

Läs mer på specifika sidor.

Tillståndsförfarandet och handläggningstiden, ansökningsblanketter, gränsövergångsställen och tullförfarandet

Läs mer på specifika sidor.

Inlämning av tillståndsansökan

För att vi skall kunna bevilja tillstånden måste sökanden alltid skicka originalet av en undertecknad ansökan till Finlands miljöcentral (SYKE), Centret för Biodiversitet, CITES tillståndsfrågor Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 29-06-2013 kl. 13.13, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.10