Aktuellt

Personal som hanterar internationella transport av avfall arbetar på distans (26.3.2020)

På grund av de exceptionella omständigheterna arbetar personalen på Finlands miljöcentral på distans. Detta kan förorsaka förseningar i hanteringen av internationella transporter av avfall. Vi beklagar situationen.

En vägledning om transport av grönlistat avfall har publiserats (30.5.2018)

Nordiska ministerrådet har publiserat en vägledning om krav gällande transporter av grönlistat avfall.

Transport av grönlistat avfall

Inspektionsplan för internationella avfallstransporter 2017-2019 (tillagt 1.2.2017)

Inom EU har man strävat efter att stärka tillsynspraxis med hjälp av planmässiga inspektioner. i fråga om tillsynen över avfallshanteringen i allmänhet och framför allt över avfallstransporter. År 2014 kompletterades förordningen om transport av avfall med närmare bestämmelser om inspektionerna och den övriga övervakningen av avfallshanteringen. Före den 1 januari 2017 skulle medlemsstaterna ha upprättat en eller flera inspektionsplaner. Motsvarande ändring gjordes i 124 § i avfallslagen. Målet med inspektionsplanen är att genomföra internationella avfallstransporter enligt bestämmelserna och anvisningarna, förhindra olagliga avfallstransporter och garantera lämplig avfallshantering.

Inspektionsplan för internationella avfallstransporter 2017-2019

 

Överenskommelse i gränsområden trädde ikraft (25.8.2016)

Överenskommelsen om transport av avfall i gränsområden mellan Sverige och Finland trädde ikraft den 15.8.2016. Det första tillståndet för import av blandat kommunalt avfall från Haparanda till Torneå har medgivits.

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om transport av särskilda avfallsflöden inom ländernas gränsområden (FördrS 51/2016).

Ikraftträdelseförordning Finlands författningssamlings nr 620/2016.

 

SYKE meddelar (12.5.2016)

Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna

 

Överenskommelse för gränsområden (4.9.2015)

Den 4 september 2015 undertecknades en överenskommelse mellan Finland och Sverige som ska lätta den administrativa bördan vid transport av avfall mellan landskapet Lappland och Norrbottens län eller från landskapet Åland till Sverige. Överenskommelsen baserar sig på EU:s förordning om transport av avfall, och det är i huvudsak förordningens förfaranden som följs vid avfallstransporterna.  Överenskommelsen träder i kraft efter dess anmälning till Europeiska kommissionen och Sverige och Finland har bekräftat ikraftträdandet åt varandra. Anmälaren ska skilt ansöka om att en anmälan ska prövas enligt överenskommelsen.

Befrielser i överenskommelsen möjliggör:

  • möjlighet för fem års tillstånd
  • man behöver inte anmäla transporter till myndigheter, kvartalsvis rapportering är tillräcklig
  • för genomfartstransitering är skriftlig anmälning åt behöriga myndigheter tillräcklig, tillstånd behövs inte.

Överenskommelse för gränsområden (pdf, 137 kB)

 

Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (15.7.2014)

Vid export till ett annat land produktinnehavarens plikt att påvisa en begagnad elektrisk eller elektronisk produkt som en fungerande produkt trädde lagstadgad i kraft den 15.7.2014. Om bevis inte kan läggas fram, ska produkten betraktas som avfall och en transport till ett annat land som olaglig. Lag om ändring av avfallslagen (410/2014) 117 a §

I bilaga 6 i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter har skrivits minimikrav för att påvisa produkternas funktionalitet.

 

Publicerad 07-07-2014 kl. 12.37, uppdaterad 08-02-2021 kl. 13.10