Gå till innehållet

Att skicka avfallspartier

Anmälarens och mottagarens skyldigheter

 • Anmälaren måste se till att alla myndighetstillstånd är i kraft och att den ekonomiska försäkringen har godkänts när transporten inleds.
 • Anmälaren måste anmäla mängden avfall som förs utomlands per kalenderår i YLVA-systemet (den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskyddet).
 • Avfallet som transporteras får inte blandas ihop med annat avfall under transporten.
 • Alla dokument som rör avfallstransporter måste bevaras i tre år.

Transportdokumentförfarande

Det undertecknade transportdokumentet (bilaga IB) ska bifogas till varje transport. Dessutom måste en kopia på alla behöriga myndigheters beslut finnas med i varje avfallstransport.  Avfallets mottagningsanläggning bevarar dessa transportdokument.

Varje avfallstransport informeras tre gånger både till Finlands miljöcentral och till övriga behöriga myndigheter:

 1. Anmälaren gör en förhandsanmälan om avfallstransporten senast tre vardagar innan transporten inleds.
 2. När avfallet har tagits emot i behandlingsanläggningen ger anläggningen en mottagningsbekräftelsetill alla myndigheter genom att underteckna fält 18 i transportdokumentet.
 3. När avfallet har återvunnits eller bortskaffats i den mottagande anläggningen skickar anläggningen ett intyg till alla myndigheter genom att underteckna fält 19 i transportdokumentet. Avfallspartieransen måste behandlas inom ett kalenderår från och med att avfallet har tagits emot.

Transportdokumenter skickas till Finlands miljöcentral per e-post till adressen movementdocwasteshipments(at)ymparisto.fi eller per telefax till numret +358 9 5490 2491.

Förändringar i anmälan om avfallstransport

Om anmälaren vill göra någon av följande ändringar måste en ny anmälan göras:

 • betydande ruttändring
 • förlänga giltighetstiden för tillståndet för avfallstransport
 • lägga till ett nytt transitland
 • öka mängden avfall som transporteras

Om anmälaren vill lägga till ett nytt transportföretag i anmälan behövs ingen ny anmälan. Då räcker det att man meddelar om saken skriftligen (till exempel per e-post) till alla behöriga myndigheter. Alla behöriga myndigheter måste ge sitt godkännande till förändringen.

Försummelse av avfallstransport

Försummelser i avfallstransporterna kan leda till att tillståndet dras in och att framtida anmälningar om avfallstransport avslås. Godkännandet kan återtas till exempel om

 • avfallets sammansättning inte är densamma som i anmälan
 • de villkor som fastställts för transporten inte följs
 • avfallet inte återvinns eller sköts om i enlighet med tillståndet som beviljats mottagningsanläggningen eller
 • avfallstransporten ska utföras eller har utförts på ett sätt som avviker från det som uppgetts.
Publicerad 9.9.2013 kl. 13.03, uppdaterad 8.6.2020 kl. 16.14