Gå till innehållet

Transport av grönt avfall

Grönt avfall

Den gröna avfallsförteckningen (bilaga III till förordningen om transport av avfall) inkluderar sådant avfall, vars transport till återvinning sannolikt inte orsakar risker för miljön. Sådant avfall är till exempel metallskrot, avfallspapper och avfall från obehandlat trä. Dessa får i regel transporteras från ett OECD-medlemsland till ett annat utan särskilt anmälningsförfarande. Begränsningar gällande export av grönt avfall utanför OECD-länderna kan granskas i kommissionens förordning.

Konsoliderad version om kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 om export av grönt avfall till länder utanför OECD (pdf, Eur-Lex)

Almänna förutsättningar

Vid transport av grönt avfall måste avsändaren säkerställa att en informationsblankett för grön transport (bilaga VII till förordningen om transport av avfall) finns med vid varje transport. Dessutom måste anmälaren och mottagaren har ingått ett avtal som uppfyller kraven som nämns nedan. Informationsblankett och avtal för grön transport måste uppvisas på begäran till den myndighet som övervakar avfallstransporten. Artikel 18 i förordningen om transport av avfall gäller transport av grönt avfall.

Avtalet måste vara i kraft när transporten inleds. I avtalet ska man komma överens om att

  • om transporten och återvinningen av avfallet inte kan fullföljas på avtalat sätt eller om transporten är olaglig, är det avsändarens ansvar att
    1. återta avfallet och se till att det återvinns på ett alternativt sätt eller
    2. se till att avfallet vid behov lagras på ett lämpligt sätt och
  • om avsändaren av någon orsak inte kan genomföra transporten eller återvinningen på avtalat sätt eller om transporten genomförs olagligt är mottagaren ansvarig för punkterna 1 och 2.

Den person som organiserar eller tar emot transporten samt återvinningsanläggningen måste bevara all dokumentation i samband med transporten under minst tre år räknat från den dag då transporten inleds.

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.52, uppdaterad 8.6.2020 kl. 16.26