Förutsättningarna för beviljande av undantag

Förutsättningarna fastställs i markanvändnings- och bygglagen

Undantag från lagen eller bestämmelser om byggande som har utfärdats med stöd av lagen kan beviljas av särskilda skäl och när undantaget inte

  • medför olägenheter för planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen,
  • försvårar möjligheterna att uppnå målen för naturvården, och inte
  • försvårar möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön (MBL 172 § 1 mom.).

Undantag får överhuvudtaget inte beviljas för ett projekt som leder till byggande som har betydande konsekvenser eller annars avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda och skadliga konsekvenser (MBL 172 § 2 mom.). Denna bestämmelse tillämpas vanligtvis inte i samband med undantag för en vanlig fritidsbyggnad eller ett egnahemshus som förläggs till stranden.

Kommunens utlåtande och dess betydelse

Kommunens utlåtande har stor betydelse när beviljande av undantag prövas. Om kommunen på godtagbara grunder motsätter sig beviljande av tillstånd, är det vanligt att tillstånd inte ges. Ärendet kan dock inte avgöras enligt kommunens positiva utlåtande om det skulle betyda förbigående av förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Villkorligt beslut om undantag

Undantag kan också beviljas så att beslutet förknippas med villkor. Villkor tillämpas när tillstånd för undantag inte kan beviljas utan dem.

Villkor kan utfärdas om sådant som även kunde fastställas i plan. Villkoren kan gälla exempelvis
  • avstånd från stranden
  • bevarande av trädbestånd
  • byggnadens våningstal eller största tillåtna våningsyta
  • avloppsvattenbehandling
  • trafikförbindelse.
Publicerad 15.8.2013 kl. 15.49, uppdaterad 15.8.2013 kl. 15.49
Utgivare: