Omständigheter som stöder undantag

Vanligen beviljas undantag för följande projekt:

Utvidgning av fritidsbostad

Om det inte är fråga om att bilda en ny byggplats, utan tillbyggnad på en redan befintlig byggplats, är förutsättningarna för att beviljas undantag goda. I dessa fall är främst landskapsaspekter och byggnadernas totala antal på tomten avgörande.

Ersättning av gammal byggnad med en ny

Om avsikten är att riva en gammal byggnad på en redan befintlig byggplats och uppföra en ny byggnad på platsen, kan undantag i regel beviljas. Den nya byggnaden kan också vara större än den gamla fritidsbyggnaden som rivs om den passar in i landskapet och på byggplatsen.

Byggande på en tidigare obetydligt bebyggd stamfastighet

Om byggplatsen som ansökan gäller finns på en stamfastighet, vars område inte tidigare har utnyttjats för byggande eller den endast har utnyttjats i liten utsträckning i relation till längden på stamfastighetens strandlinje (liten dimensionering), är möjligheterna till undantag tämligen goda. Förutsättningarna förbättras också om den nya byggplatsen förläggs bredvid den gamla byggplatsen så att det ännu fria, enhetliga strandavsnittet inte splittras.

Byggande på en stamfastighet som ännu har outnyttjad byggrätt, men där planeringen inte inleds på grund av att andra stamfastigheter redan är bebyggda i tillåten omfattning

På vissa strandområden har endast en del av stamfastigheterna sålt, arrenderat eller i övrigt överlåtit byggplatser och i och med att de har bebyggts har vattnet (sjö eller del av en sjö) redan blivit ganska tätt utbyggt. På dylika strandområden kan det dock ännu finnas sådana fastigheter kvar som har sparat sina stränder och nu vill få byggrätt. Planering är inte längre nödvändigt enligt de som redan har byggt och en fastighet kan vara för liten som planeringsenhet. Undantagsförfarande kan i dessa fall komma i fråga på en sådan stamfastighet som ännu inte har bebyggts.

Publicerad 15.8.2013 kl. 15.57, uppdaterad 15.8.2013 kl. 15.59
Utgivare: