Behövs det miljötillstånd?

Allmänt

Tillståndsplikten för verksamheter grundar sig på miljöskyddslagen (MSL 527/2014) och på den miljöskyddsförordning (MSF 713/2014) som har utfärdats med stöd av den.

Tillstånd behövs för ny tillståndspliktig verksamhet och för väsentliga ändringar. Verksamhet som omfattas av tillståndsplikt får inte inledas förrän tillstånd har beviljats.

Om det råder oklarhet om det behövs tillstånd, är det tillrådligt att ta kontakt  med närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Om det behövs tillstånd enligt både miljöskyddslagen och vattenlagen (VattenL) räcker det med en ansökan och för projektet beviljas då ett tillstånd.

I miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen samt i vattenlagen finns det närmare uppgifter om i vilka situationer det behövs tillstånd. I miljöskyddslagen finns det en förteckning över de verksamheter som kräver miljötillstånd, men även andra verksamheter kan vara tillståndspliktiga. I vattenlagen uppräknas projekt som man alltid måste söka tillstånd för. Enligt båda lagarna kan tillstånd också behövas för ett sådant projekt som inte separat nämns i någon lag eller förordning, men som har skadlig miljöpåverkan eller till exempel tillståndspliktiga utsläpp av ämnen.

(MSL 27-33 §; VattenL 3 kap.)

Risk för förorening av miljön och förteckning över anläggningar

I bilaga 1 till miljöskyddslagen finns en förteckning över de verksamheter för vilka det krävs miljötillstånd.

I miljöskyddslagen har det dessutom fyra olika punkter bestämts att verksamheter med viss sorts inverkan och en del andra verksamheter är tillståndspliktiga.

  1. verksamhet som kan orsaka förorening av vattendrag, när det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (MSL 27 § 2 mom. 1 punkten),
  2. avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil (MSL 27 § 2 mom. 2 punkten),
  3. verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) (MSL 27 § 2 mom. 3 punkten),
  4. verksamhet vid sådana asfaltstationer, energiproducerande anläggningar och distributionsstationer som avses i bilaga 2 till miljöskyddslagen, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. Dessutom för verksamhet som avses i bilaga 1 och 2, men som är av mindre omfattning än den, och för verksamhet vid kemiska tvättinrättningar som avses i bilaga 2, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet (MSL 28 §).

Väsentlig ändring

När det gäller verksamhet som har tillstånd krävs det enligt miljöskyddslagen tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten. Sådant tillstånd behövs dock inte om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller riskerna och miljötillståndet inte behöver ses över på grund av ändringen av verksamheten. En ändring av verksamheten är alltid väsentlig om den leder till att verksamheten motsvarar verksamheten vid en direktivanläggning (MSL 29 §).

Publicerad 19-07-2022 kl. 16.27, uppdaterad 19-07-2022 kl. 16.27