Förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen

Förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen innebär att den som bryter mot lagen eller en med stöd av den utfärdad förordning eller föreskrift kan påföras ålägganden av förvaltningsmyndigheten. Genom beslut om förvaltningstvång kan man till exempel vid vite förbjuda att en lagstridig verksamhet fortsätter.

I samband med ett förvaltningstvångsärende kan inte ersättningsyrkanden behandlas.

Anhängiggörande

Ett förvaltningstvångsärende kan anhängiggöras på tillsynsmyndighetens eget initiativ eller med anledning av en ansökan. Ett förvaltningstvångsärende kan också anhängiggöras av en person vars rätt eller fördel saken kan beröra. Enligt miljöskyddslagen kan ärendet också anhängiggöras av en registrerad förening vars syfte är att främja miljöskydd.

I ansökan om anhängiggörandet skall yrkandena läggas fram noggrant och det skall utredas på vilket sätt verksamheten strider mot en lag eller bestämmelse. Man kan också per telefon rådfråga närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller kommunala miljövårdsmyndigheten om hur ansökan skall avfattas.

Behandling

En ansökan om förvaltningstvång som grundar sig på miljöskyddslagen behandlas av tillsynsmyndigheten (NTM-centralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten).    

I skötseln av ärendet kan en överläggning med motparten vara till nytta innan man gör en ansökan. I allmänhet är det också skäl att innan man gör en ansökan höra sig för hos tillsynsmyndigheterna (NTM-centralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten) huruvida dessa ämnar vidta åtgärder i ärendet.

Publicerad 19-07-2022 kl. 14.58, uppdaterad 19-07-2022 kl. 14.58