Kungörelse och anmärkning om miljötillståndsansökan

Genom kungörelser och internet informeras om tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen. Kungörelsen är uppsatt på kommunens anslagstavla under en tid av minst 30 dagar. I allmänhet informerar man om kungörelsen i tidningen och sänder information om kungörelsen till ägare av mark- och vattenområden inom det område som påverkas av projektet.

I kungörelsen anges inom vilken tid anmärkningar, och åsikter med yrkanden skall framföras till den myndighet som behandlar ärendet. Det är skäl att hålla sig inom tidsfristen så att man hinner behandla ställningstagandena innan beslutet fattas. Ärendet kan avgöras även om det inte har framförts några anmärkningar eller åsikter. Om man inte har något att anmärka i ärendet behöver man inte göra något.

Anmärkningar och åsikter skall göras skriftligt och i kungörelsen finns anvisningar för hur man går till väga. Dessutom är det skäl att nämna åtminstone vad man anser om projektet och om man vill ha ändringar i det samt vad man har för yrkanden för den händelse att projektet genomförs. Det är också bra att lägga fram motiveringar för dessa omständigheter.

Vid behov kan man rådfråga den handläggare som nämns i kungörelsen.

Tillståndsmyndigheten begär dessutom om yttranden av myndigheterna.

Tillståndsmyndigheten begär genmäle av tillståndssökanden beträffande yttrandena och anmärkningarna.

Elektronisk blankett

Utlåtanden, anmärkningar och åsikter ombeds skickas till tillståndsmyndigheten via den elektroniska blanketten som öppnas på denna sida. Den elektroniska blanketten innehåller utförligare instruktioner om hur en anmärkning och åsikt ska skrivas. Det finns en länk till blanketten i det högra hörnet av denna sida.

Anmärkningsblanketten kräver inte identifiering, men obligatoriska uppgifter i blanketten är ärendets diarienummer samt den sökande som utlåtandet, anmärkningen och åsikten hänför sig till. Det är bra att ha uppgifterna tillgängliga, då man börjar fylla i blanketten. Det är inte möjligt att spara uppgifterna i blanketten, och man kan inte fortsätta att fylla i blanketten senare. Alla uppgifter ska fyllas i på samma gång. När blanketten är ifylld, skicka den genom att trycka på Skicka. Stäng-knappen stänger blanketten och tömmer uppgifter som skrivits i den. Efter att du tryckt på Skicka- eller Stäng-knappen går webbläsaren vidare till sidan Elektroniska tjänster. Genom att stänga Elektroniska tjänster-fönstret/fliken kommer du tillbaka till sidan för kungörelse och anmärkning.

När du har skickat blanketten får du snart ett meddelande till din e-post med blanketten som du fyllt i och skickat som bilaga. Du kan spara den som en verifikation över anmärkningen/utlåtandet/åsikten du skickat.

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.43, uppdaterad 29-03-2021 kl. 13.16