Lagstiftning som hänför sig till miljötillstånd

De viktigaste författningarna med anknytning till miljötillstånden är miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen som trädde i kraft år 2014. I dem definieras de verksamheter som medför risk för förorening och som det krävs miljötillstånd för. I dem bestäms också bland annat kraven för tillståndsansökan och tillståndsbeslut. I miljöskyddslagen regleras sådan verksamhet som medför förorening av miljön.

Miljöskyddslagen är en generell lag för förebyggande av föroreningar och den innehåller bestämmelser om skyddet av marken, luften och vattnet.

  • Miljöskyddslagen (527/2014)
  • Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014)

För behandlingen av tillstånd och anmälningar enligt miljöskyddslagen tas en avgift ut. Bestämmelser om avgiftens storlek finns i förordningarna nedan samt i kommunernas egna taxebestämmelser.

  • Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2021 (1121/2020)
  • Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer år 2021 (1272/2020)
  • Godkännande av taxa för den kommunala miljövårdsmyndigheten (Cirkulär 10/80/2000,  Kommunförbundet).
Publicerad 22-05-2013 kl. 15.31, uppdaterad 24-03-2021 kl. 10.37