Publikationer och handledningar i anslutning till miljötillstånd

Orsaker till att behandlingstiderna för ansökningar om miljötillstånd har varit längre än ett år vid regionförvaltningsverken 2018–2020 (2021)

I rapporten presenteras orsaker som har lett till miljötillståndsförfaranden i över ett år.

 

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2018-2019 (2020)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av regionförvaltningsverken. Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

 

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2016-2017 (2019)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av regionförvaltningsverken. Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2014-2015 (2019)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av regionförvaltningsverken. Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

 

Anvisning om miljöskydd vid pälsdjursuppfödning (2018)

I anvisningen finns samlad uppdaterad information om god miljöskyddspraxis vid pälsdjursuppfödning, särskilt inom vattenskyddet, men också inom andra miljöskyddsområden. Anvisningen är inte juridiskt bindande, och den ska tillämpas från fall till fall efter övervägning.

 

Verksamheter som omfattas av miljötillståndsplikt och registrerade verksamheter under kommunal tillsyn (2017)

I rapporten presenteras för första gången mängden av miljötillståndspliktiga och registrerade verksamheter under kommunal tillsyn.

 

Miljötillståndsförfarandet – flaskhalsar och handläggningstider (2017)

I rapporten presenteras olika faktorer som påverkar miljötillståndförfarandets längd.

 

Anvisningar för miljötillsyn (2016)

Anvisningarna syftar till att främja ett effektivt och enhetligt verkställande av miljölagstiftningen och en planmässig organisering av tillsynen.

Miljöskyddsanvisningen för torvproduktion (2015)

Anvisningen ger uppdaterad information om god praxis i torvproduktionen, särskilt i vattenskyddet, men också i hur man minskar buller- och dammolägenheter. Den är avsedd att underlätta arbetet för verksamhetsutövarna, tillståndsmyndigheterna och dem som utövar tillsyn.

 

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2012-2013 (2015)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av regionförvaltningsverken. Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2010-2011 (2015)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av regionförvaltningsverken. Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Miljötillstånd för biogasanläggning på jordbruk – handbok för yrkesutövare samt tillstånds- och tillsynsmyndigheter (2013)

Målet med handboken är att informera om vilken information som bör krävas i ansökningsskedet av den som ansöker om tillstånd, vad tillståndsmyndigheten bör beakta när tillstånd för biogasanläggningar på gårdar prövas och hurudana bestämmelser ett bra miljötillstånd för biogasanläggning på gårdar ska innehålla.

 

Anvisning om miljöskydd vid fiskodling (2013)

Anvisningen är en allmän anvisning om sådana metoder och förfaranden vid fiskodling som är goda ur miljöskyddssynpunkt. Målet med anvisningen är att förenhetliga myndigheternas verksamhet och övervakningen.

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2008-2009 (2013)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken. Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

 

Skjutbanornas miljötillstånd - instruktion för verksamhetsutövare samt tillstånds- och tillsynsmyndigheter (2012)

I denna instruktion nämns den information som man bör förutsätta att den sökande uppvisar i samband med en ansökan, vad tillstånds-myndigheten bör beakta i samband med saksbehandlingen och hurudana bestämmelser ett bra miljötillstånd för en skjutbana bör innehålla.

Anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel (2009)

Anvisningen preciserar bl.a. hanteringen av gödsel och djurstallets avfall. I anvisningen fastställs en god nivå på miljöskyddet inom husdjurs-skötseln och den har utarbetats enligt principerna för bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa praxis (BEP) ur miljösynpunkt. Anvisningen grundar sig på tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen i redan etablerade förhållanden.

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2007 (2008)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken.  Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Beredning av miljötillståndsbeslut - Små och mellanstora aktiviteter (2007)

I handledningen behandlas ärenden som skall tas i beaktande när miljötillstånd förbereds. En central del utgörs av en utredning enligt utsläppskälla. I handledningen ingår också en beslutsmodell för att underlätta skrivprocessen.

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2006 (2007)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken.  Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Statens miljötillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen 2005 (2006)

I rapporten presenteras miljötillståndsbesluten som har beviljats av de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken.  Av den framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen (2002)

Handledningen behandlar förfaranden i anslutning till anmälning, behandling och beslutsfattande ända fram till ändringssökandet. Handledningen tar upp följande anmälningar enligt miljöskyddslagen: tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar, verksamhet av försöksnatur och exceptionella situationer. Även grunderna för de avgifter som uppbärs för anmälningarna och betalningen av avgifterna behandlas i korthet.

 

Publicerad 22-05-2013 kl. 12.10, uppdaterad 17-01-2022 kl. 10.50