Tillsyn över miljötillstånd

En verksamhet som fordrar ett miljötillstånd övervakas under hela dess livscykel. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna svarar för övervakningen. De följer upp att tillståndsbestämmelserna, till exempel utsläppsgränserna, iakttas.

En tillsynsplan styr verksamheten

NTM-centralerna gör varje år upp en plan för tillsyn över miljötillstånden. I denna beskrivs områdets särdrag och tillsynsbehoven samt resurserna och målen för tillsynen. Planen innehåller också ledningens utvärdering av hur målen för tillsynen uppnåtts föregående år samt en beskrivning av samarbetet i anslutning till den regionala tillsynen.

I och med ändringarna i miljöskyddslagen som trädde i kraft i september 2017 är även kommunerna skyldiga att sammanställa en tillsynsplan och ett tillsynsprogram för tillstånden som de övervakar.

Anläggningarna rapporterar till de tillsynsansvariga

Anläggningarna ska regelbundet rapportera om anläggningarnas utsläpp och verksamhet. Om det uppstår störningar eller om de kortsiktiga gränsvärdena för utsläppen överskrids vid anläggningen, är anläggningen förpliktad att omedelbart sända en rapport till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsinspektioner genomförs i enlighet med tillsynsklassen

Regelbundna inspektioner genomförs vid samtliga anläggningar. De anläggningar som NTM-centralerna övervakar har indelats i fyra tillsynsklasser utifrån den nödvändiga inspektionsfrekvensen.

  • tillsynsklass 1. inspektion minst en gång om året
  • tillsynsklass 2. inspektion minst två gånger om året
  • tillsynsklass 3. inspektion minst tre gånger om året
  • tillsynsklass 4. Vid en del av de anläggningar som hör till denna klass görs en urvalsbaserad inspektion en gång per tillståndsperiod.

Inspektionsbesök görs även med anledning av anmälningar från medborgare och i störningssituationer. Rapporter om samtliga inspektionsbesök sammanställs i Övervaknings- och belastningsdatasystemet (VAHTI).

Vid inspektionerna utreds till exempel huruvida utsläppen har följts upp i enlighet med tillståndsbestämmelserna. Om gränsvärdena för utsläppen inte har fastställts i tillståndet, fokuserar man på att reda ut om anläggningen handlar på det sätt som beskrivs i tillståndet. Dessutom kontrollerar man om det vid anläggningen planeras åtgärder som kunde förutsätta att ett nytt tillstånd söks.

Miljöministeriet utvecklar och styr

Miljöministeriet utvecklar tillsynen över miljötillstånd och utfärdar anvisningar i anslutning till dessa.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 23.9.2013 kl. 14.37, uppdaterad 1.9.2017 kl. 14.07
Utgivare: