Tillstånd till innehav av levande fridlysta djur

Man får inte ta ett levande fridlyst djur i besittning. Det är möjligt att bevilja undantagstillstånd till detta, men det är vanligtvis aktuellt endast om sökanden är en djurpark eller en forskningsanstalt eller om djuret måste tillfälligt fångas för att hjälpa bort det från en olämplig omgivning. Skötsel av vilda djur så att man uppfyller alla deras naturliga behov är mycket krävande och förutsätter vanligtvis både utbildad personal och mycket stora utrymmen. Man får dock ge tillfällig sjukvård till vilda djur, om djuret påträffas sjukt eller skadat. Sådan vård får man ge utan något tillstånd även till fridlysta djur. Alla däggdjur och sådana arter, som nämns i naturvårdsförordningens bilagor 1 – 3c är fridlysta.

Tillstånd till innehav av de växt- och djurarter, som nämns i bilaga IV i habitatdirektivet och de vilt levande fågelarter som förekommer naturligt inom EU, kan beviljas endast enligt de strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet och artikel 9 i fågeldirektivet.

Behandlingen av undantagstillstånd till innehav och transport av levande individer av de djurarter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV samt av levande individer av de fågelarter, som förekommer naturligt inom EU är centraliserad till NTM-centralen i egentliga Finland. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Tillstånd till innehav av levande individer av andra fridlysta djurarter behandlas av den regionala NTM-centralen inom vars verksamhetsområde innehavet sker. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid den regionala ELY-centralen.

Undantaget vilt (villebråd) och icke-fridlysta djur som avses i 5 § i jaktlagen. Tillstånd för dessa arter beviljas av Finlands viltcentral.

Här hittar du instruktioner, om du har hittat ett skadat eller sjukt vilt djur

Om du planerar regelbunden skötsel av skadade och sjuka vilda djur, dvs. rehabiliteringsverksamhet, läs detta.

Om det är fråga om import eller export, försäljning eller byteshandel o.s.v., behöver man erhålla ett skilt tillstånd för detta.

Publicerad 27-03-2018 kl. 12.41, uppdaterad 27-03-2018 kl. 12.40
Utgivare: