Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad

Pressmeddelande 24-03-2020 kl. 13.03

Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i början av året. I programmet deltar de största städerna, tjänsteproducenterna och organisationerna samt statliga aktörer. Tyngdpunkten ligger på det arbete mot bostadslöshet som utförs i kommunerna, och för detta kommer det att erbjudas finansiering och annat stöd inom programmet.

”I Finland har vi under ett drygt årtionde bedrivit målinriktat arbete för att eliminera bostadslösheten. Vi har hittat fungerande sätt att hjälpa, och antalet bostadslösa har därför minskat sju år i följd. Det finns dock fortfarande cirka 4 600 bostadslösa i vårt land, så vi fortsätter arbeta i brett samarbete och med ambitiösa mål”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Samarbetsprogrammet för halvering av bostadslösheten 2020–2022 baserar sig på den utvärdering av tidigare bostadslöshetsprogram som publicerades 2019. Målet är att öka antalet bostäder för bostadslösa, stärka det arbete mot bostadslöshet som utförs i kommunerna, förbättra tillgången till boenderådgivning och etablera samarbetet mellan de aktörer som arbetar med bostadslösa på kommun- och regionnivå. Avsikten är att bättre kunna identifiera risken för att bli bostadslös i all kommunal basservice, så att personerna i tid kan erbjudas den hjälp som de behöver.

”Bostadslösheten har ändrat form. Det behövs inte längre så stor satsning på själva väggarna, utan mer på att i tid bemöta och erbjuda hjälp till den som är bostadslös, eller riskerar bli bostadslös. Det finns många olika orsaker till bostadslöshet, och därför bör hjälpen riktas enligt vars och ens behov. Genom rådgivning som tillhandahålls i rätt tid kan man till exempel hjälpa den som fått en bostad att hålla kvar bostaden trots eventuella andra prövningar i vardagen”, berättar minister Mikkonen.

De elva största kommunerna i Finland som deltar i programmet ska utarbeta en samlad plan för minskning av bostadslösheten. I planen ska man bland annat diskutera behoven att utveckla social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel, antalet bostäder avsedda för bostadslösa samt det planerade samarbetet mellan kommunens ansvarsområden, tjänsteproducenter, organisationer, ekonomi- och skuldrådgivningen och brottspåföljdssektorn.

Under våren kommer det att utlysas understöd för utveckling av arbetet mot bostadslöshet i kommunerna. Understödet är avsett för utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten, i synnerhet för anställning av personer som utför klientarbete. Inom ramen för programmet kommer det också att spridas information och god praxis, till exempel genom seminarier och annat samarbete.

Boenderådgivning ett effektivt sätt att förebygga bostadslöshet – en arbetsgrupp ska begrunda hur rådgivningen kan bli lagstadgad

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag om hur boenderådgivningen kan bli lagstadgad. För närvarande finns det inga lagbestämmelser om boenderådgivning, och därför tillhandahåller kommunerna rådgivning på väldigt olika sätt, bland annat genom socialväsendet, fastighetsbolag och organisationer, eller genom samarbete mellan dessa.

”Boenderådgivningen har gett goda resultat, för tack vare den har man kunnat ta tag i problemen i ett tidigt skede. Därför lönar det sig att se till att verksamheten blir permanent och utvidgas till alla boendeformer. Det är viktigt med ett smidigt samarbete mellan bostadsväsendet och socialväsendet, och att också hyresvärdarna och organisationerna medverkar i genomförandet”, säger arbetsgruppens ordförande Jarmo Lindén från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Syftet med boenderådgivningen är att skapa kontakt mellan den boende, bostadens ägare och de tjänster som erbjuds den boende så att problem kan lösas i tid. Rådgivningen gäller ofta skötseln av hyresskulder eller förebyggande av vräkning, men allt oftare också andra sociala problem. Tack vare rådgivningen får den boende ofta behålla sin bostad och undviker att bli utan hem.

Avsikten är att en proposition med lagbestämmelser om boenderådgivning ska sändas på remiss våren 2021, och lagen avses träda i kraft vid ingången av 2022. Arbetsgruppen kommer i hög utsträckning att höra sakkunniga och intressegrupper i frågan.

Mer information:

Tuula Tiainen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 295, tuula.tiainen@ym.fi

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, timo.juurikkala@ym.fi, tfn 040 555 4013

Jarmo Lindén, direktör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), tfn 0295 250 808, jarmo.linden@ara.fi


Utgivare: