Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall

Pressmeddelande 07-02-2020 kl. 10.44

Under den tredje ansökningsomgången för miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä beviljades sammanlagt ca 500 000 euro i understöd för projekt som främjar träbyggande och cirkulär ekonomi.

Trä står för den näststörsta andelen av allt bygg- och rivningsavfall som uppkommer i Finland – näst efter betong. Eftersom man strävar efter att öka användningen av trä i byggandet, måste man samtidigt ta fram nya användningsändamål för det träavfall som uppkommer så att träet fortsätter att fungera som kollager så länge som möjligt.

I samband med den ansökningsomgång som ordnades hösten 2019 inom stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä efterlystes lösningar som främjar cirkulär ekonomi när det gäller trä. Under denna ansökningsomgång beviljades stöd till ett belopp av drygt 500 000 euro till sammanlagt sju projekt som bland annat är inriktade på möjligheterna att återvinna byggprodukter vid nybyggnad och ta till vara de biprodukter som uppstår vid framställningen av träprodukter.

”Cirkulär ekonomi är ett brett ämne, och det syntes också i projektförslagen. Denna gång genomfördes ansökningsomgången i två faser. I den första fasen hade de sökande möjlighet att utveckla sina projektidéer under ledning av experter och eventuellt hitta nya partner för att genomföra dem. Som ett resultat av processen kunde vi bevilja finansiering till ett mycket mångsidigt urval av projekt”, säger Petri Heino, programchef för miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggande.

Miljöministeriet tog inom utsatt tid emot sammanlagt 17 ansökningar, och de totala kostnaderna för dessa projekt uppgick till 10,3 miljoner euro. En oberoende utvärderingsgrupp bestående av representanter för miljöministeriet ansvarade för bedömningen av projekten. Den totala budgeten för de projekt som beviljas finansiering är 1,3 miljoner euro.

Begränsat med information om träavfall

Finland har i enlighet med EU:s avfallsdirektiv förbundit sig att före utgången av 2020 återvinna 70 procent av bygg- och rivningsavfallet så att det kan användas som nytt material. Det har dock hittills funnits väldigt lite information om vad fraktionerna av rivningsavfall består av och var de uppkommit – den bristfälliga informationen har också gjort det svårt att främja cirkulär ekonomi när det gäller trä.

För att man ska kunna öka kunskaperna och uppfattningen om mängden träavfall och möjligheterna att materialåtervinna det har miljöministeriet beställt en utredning av Gaia Consulting, som är specialiserad på konsulttjänster inom hållbar affärsverksamhet. I samband med utredningen sammanställdes bakgrundsinformation om cirkulär ekonomi inom träbyggande.

För närvarande används nästan allt träbaserat bygg- och rivningsavfall i Finland för energiproduktion, där det har en viktig roll. Förbränning av trä uppfyller dock inte de återvinningskriterier som anges i EU:s avfallsdirektiv. I utredningen konstaterades det också att det framför allt krävs nya sätt att ta till vara trä, bättre matchning mellan utbud och efterfrågan och sannolikt också ny lagstiftning för att träbaserat rivningsavfall ska kunna återanvändas effektivare.

Möjliga metoder för materialåtervinning av trä är enligt utredningen bl.a. att använda rivningsträ vid framställning av träbaserade skivor samt att återanvända stamvirke, timmerstockar, träbalkar, fönster och dörrar i mindre krävande objekt och i samband med reparationer. Också de digitala hjälpmedel som redan är tillgängliga, eller som håller på att utvecklas, och metoder såsom rivningsinventering kommer att förbättra möjligheterna att återvinna trä. Rivningsinventering är en ny, frivillig åtgärd för kartläggning av rivningsmaterial och skadliga ämnen.

Den 20 mars 2020 kl. 8.30–12.00 ordnas ett informationsmöte om den tredje ansökningsomgången inom miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä  (miljöministeriet, Banksalen, Alexandersgatan 7, Helsingfors). Till informationsmötet kallas alla projekt som deltagit i stödprogrammet under olika ansökningsomgångar. Alla som är intresserade kan delta i mötet.

Läs mer

Mer information

Petri Heino
programchef
0295 250 203
petri.heino@ym.fi

Harri Hakaste
överarkitekt
0295 250 074
harri.hakaste@ym.fi


Utgivare: