Förekomsten av radon och konsekvenserna för hälsan

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som finns i marken och kan tränga in i byggnaden genom springor i grundkonstruktionen. Långvarig exponering för radon ökar risken att insjukna i lungcancer.

Radonhalten kan variera väldigt mycket inom samma kommun. Markens och fyllnadsjordens genomsläpplighet har en inverkan på förekomsten av radon. Ju grövre och mer genomsläpplig jordmån, desto högre radonhalter. Således är radonhalten högst på genomsläppliga grusåsar och lägst på täta lerjordar. Dessutom har byggnadssättet en betydande inverkan på radonhalten i inomhusluften.

Var finns det radon?

De största radonhalterna finns i Sydöstra Finland och Norra Karelen. Förutom från marken kan radon också utsöndras i inomhusluften från berggrunden och fyllnadsjord under huset samt från mineralbaserade material såsom betong och lättbetong i bottenplattan och de bärande konstruktionerna. Även radonhaltigt grundvatten kan vara en radonkälla.

Gränsvärden och mätning

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut får radonhalten i en bostads inomhusluft inte överskrida värdet 400 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). En ny bostad ska planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider värdet 200 Bq/m3.

Radonhalten kan endast fastställas genom mätningar. I samma utrymme påverkas radonhalten av bland annat temperaturen utomhus och inomhus samt ventilationen. En mätning kan beställas från Strålsäkerhetscentralens radonmätningstjänst.

Radonhalten är i regel högre när vädret är kallare. I beräkningen av årsgenomsnittet för radonhalten på kartorna har de rådande väderförhållandenas inverkan beaktats. Det kalkylmässiga årsgenomsnittet är i medeltal 15 procent lägre än resultatet av en radonmätning som görs på vintern.

Mätning i bostaden

Radonhalten i inomhusluften mäts med radonmätningsburkar. En tillförlitlig uppskattning av exponeringen fås om mätningen genomförs med två radonmätningsburkar i olika rum eller våningar i bostaden. Den rekommenderade mätningsperioden är två månader mellan början av november och slutet av april.

Vid radonkartläggningar i bostadsaktiebolag kan mätningen göras med en burk i det bebodda rum som ligger längst ned i huset. Om resultatet av en radonmätning av inomhusluften överskrider 400 Bq/m3, rekommenderar Strålsäkerhetscentralen att åtgärder vidtas för att minska radonhalten.

Om mätresultatet är 200-400 Bq/m3, rekommenderar Strålsäkerhetscentralen bland annat att ventilationen förbättras och att andra enkla reparationer utförs så att radonhalten kan minskas. Om radonhalten i inomhusluften är under 200 Bq/m3, är radonsäkerheten i rummet tillräcklig.

Publicerad 17-11-2016 kl. 7.48, uppdaterad 17-11-2016 kl. 7.48