Byggande av rörsystem i form av moduler och på plats

I samband med en linjesanering byts gamla avlopp och bruksvattenrör ut mot nya. Lodräta avlopp måste i regel byggas i närheten av den gamla rördragningen.

I fråga om vattenledningar finns det flera alternativa rutter för de vertikala linjerna. Man kan använda de gamla rutterna. Då ska de gamla rören avlägsnas och nya byggas på samma ställe. I vissa fall finns det tillräckligt med utrymme i schakten för att låta de gamla rören vara kvar och montera nya bredvid. Ett annat alternativ är att hitta en ny rutt inne i lägenheterna, ofta i hallen. Ett tredje alternativ är att använda trappuppgången.

Det första alternativet innebär att genomföringar görs i mellanbjälklagen och de lodräta schaktens väggar rivs. I de två senare alternativen kan det gamla lodräta schaktet inklusive rör lämnas kvar. Då pluggar man bara igen de gamla rören upptill och nedtill.

Ett nytt avlopp
© Pentti Hokkanen

Byggande på plats

Fördelarna med att bygga på plats är inte bara det planerings- och entreprenadkunnande som finns om denna traditionella metod, utan även det faktum att det vertikala schaktet inte tar plats från något annat. Å andra sidan är samma placering som de befintliga rören ofta det enda möjliga alternativet. Det går inte att bygga ett schakt i alla trappuppgångar och man vill inte nödvändigtvis att schaktet ska ta upp utrymme i lägenheternas trånga hallar. I varje fall inkapslas de vertikala schakten och nödvändiga inspektionsluckor installeras.

Fabrikstillverkade rörelement

Rören kan byggas på plats i alla placeringsalternativ. De kan också placeras i ett husteknikelement som är lika högt som en våning. Elementet tillverkas på annat håll och levereras till arbetsplatsen som en monteringsklar helhet.

I elementet kan man dra värme-, vatten- och avloppsrör samt ventilationskanaler. Elementet kan också innehålla gasledningar och man kan reservera utrymme för el-, antenn- och datakommunikationsledningar. Nödvändiga isoleringar och indelningar har också genomförts redan på fabriken.

Rören i elementen ansluts till varandra vid mellanbjälklaget. I vattenledningarna installeras behållare som indikerar läckage, från vilka en slang leds till en sådan plats där eventuella läckage är lätta att upptäcka.

Publicerad 21-11-2016 kl. 15.55, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.14