Byte av fönster i småhus

Cirka 15 procent av den värmeenergi ett småhus behöver försvinner via fönsterytorna. Det lönar sig att byta ut gamla fönster som är i dåligt skick och har svag värmeisoleringsförmåga. Då är det också möjligt att förbättra ljudisoleringen, beslagen och ventilationslösningarna.

De nya fönstrens värmeisoleringsförmåga har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Fönstren har utvecklats genom att ta i bruk selektiva membran, öka luftspalten mellan specialglaselement och ersätta luften i isoleringsrutor med ädelgas samt använda två specialglaselement i fönstret.

Nya fönster skapar boendekomfort

Nya fönster förbättrar boendekomforten tack vare den högre yttemperaturen, dragfriheten och den oklanderliga funktionen. Förnyade fönster ger ett gott intryck av husets underhåll, vilket också leder till att husets värde ökar.

När ett fönsterbyte planeras ska man komma ihåg att säkerställa tillgången på tilluft för ventilationen i en situation där det gamla fönstret har fungerat som tilluftsintag. Fönstrets ljudisoleringsförmåga förbättras alltid när fönstren byts ut, eftersom ett nytt fönster är lufttätare än ett gammalt. Det är möjligt att förbättra fönstrets ljudisoleringsförmåga genom att montera ett tjockare fönsterglas i ytterbågen eller öka karmdjupet.

Måttbeställda fönster

Idag har största delen av de nya fönstren en ytterbåge av aluminium och karmens utsida har beklätts med aluminium. Fönstren har målats med pulverfärg i ett industriellt måleri. Även om färgen med tiden lossnar från aluminiumet, förstörs inte aluminium på samma sätt som trä.

Vid en fönsterrenovering ska byggnadens särdrag beaktas. I regel strävar man efter att bevara husets utseende. En ändring av fönstrens utseende in samband med en förnyelse kräver i regel tillstånd. Behovet av tillstånd är dock beroende av orten och bör utredas i förväg.

Fönstren beställs av leverantören enligt noggranna mått och med beaktande av installationsmånen. Med tanke på ansvaret är det mest överskådligt om fönsterleverantören tar måtten och man kommer överens om att fönsterleveransen ska installeras på plats. Samtidigt kontrolleras detaljer såsom det nya fönstrets djup jämfört med det gamla samt lösningar i anslutning till fönsterposten och listerna som beror på förändringar i djupet.

Fästunderlagets skick ska granskas

I vissa fall lönar det sig att komma överens med leverantören om att fästunderlagets skick ska konstateras gemensamt i samband med att de första fönstren monteras. Om dolda konstruktionsproblem upptäcks kommer man separat överens om hur de ska åtgärdas. Annars inkluderar fönstertillverkaren denna risk i entreprenadpriset.

Ett sätt att spara kostnader vid en fönsterrenovering är att dra nytta av årstiderna. Fönsterentreprenaden kan vara billigare på vintern, eftersom entreprenören då har mindre arbete.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.13, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.13
Ämne: