Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga

Pressmeddelande 25.6.2020 kl. 10.36
Tumlaren
© Foto: Kai Mattsson

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas på basis av akustisk övervakning bestå av endast cirka 500 individer. Eventuella visuella observationer av tumlare kan komplettera den information som fås genom akustisk övervakning.

Den akustiska övervakningen, som utförts sedan 2011, visar att tumlare påträffas regelbundet i det öppna havsområdet söder om Åland och Skärgårdshavet. Närmare kusten påträffas tumlare sporadiskt, om man ser till de visuella observationer som gjorts.

Allmänhetens observationer är en viktig källa för tilläggsinformation när det gäller att bedöma i vilken grad tumlare förekommer. Miljöministeriet har tillsammans med samarbetspartner sedan 2001 i form av en årlig kampanj för tumlarobservationer bett allmänheten rapportera observationer av tumlare i de finländska havsområdena. Med kampanjen vill man få in ytterligare värdefull information om den hotade arten och samtidigt också öka allmänhetens kunskaper.

”Under kampanjerna har det sammanlagt rapporterats om ca 70 bekräftade tumlarobservationer som gällde ca 120 individer. Alla observationer är verkligen viktiga, för med hjälp av dem får vi värdefull information om förekomsten av tumlare i vårt havsområde, och utifrån den informationen kan vi bland annat bedöma våra skydds- och forskningsbehov”, berättar Penina Blankett, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Ännu för hundra år sedan fanns det tusentals tumlare i Östersjön. Det finns flera orsaker till att tumlarbeståndet har minskat. De mest betydande orsakerna under de senaste årtiondena är miljögifter och att tumlare oavsiktligt blivit bifångst inom fisket. Fiskeredskap är fortfarande det allvarligaste hotet mot att tumlarbeståndet ska återhämta sig, och därför bör man undvika nätfiske i områden där man har sett tumlare. Tumlarna hotas också av försämrade livsmiljöer och störningar som människan orsakar, såsom ökad sjötrafik och ökat undervattensbuller.

Hur känner man igen en tumlare?

Tumlaren känns lättast igen på den låga, trekantiga ryggfenan som syns när tumlaren kommer upp till ytan. När tumlaren simmar vid ytan gör den oftast snabba tumlande, rullande rörelser, vilket också har gett djuret dess namn. När tumlaren andas syns ingen vattenstråle ovanför ytan.

Tumlaren är ca 145–160 centimeter lång och väger ca 50–60 kilo. Tumlaren är kort och ganska rund till formen. Den har ett litet huvud och saknar den nos som är kännetecknande för många delfinarter.

Tumlare rör sig i allmänhet en och en, eller i grupper på några individer. De söker sig i allmänhet inte till fartyg och båtar, såsom delfiner gör.

Ofta förväxlas tumlare med sälar, som är betydligt vanligare i våra havsområden.

Rapportera tumlarobservationer

Det enklaste sättet att rapportera observationer av tumlare är att fylla i den blankett som finns på webbplatsen miljo.fi. Det kan löna sig att ta bilder och videoklipp av djuret för att experter i osäkra fall lättare ska kunna avgöra vilket djur det rör sig om.

Tumlare som fastnat i nät men som är oskadda bör alltid lösgöras försiktigt och släppas fria. Tumlare som blivit bifångst och dött ska rapporteras till Naturresursinstitutet.

Också observationer av flasknosdelfiner i Östersjön efterlyses

I maj och juni har tre flasknosdelfiner observerats i Skärgårdshavet och i Finska viken. I samband med kampanjen efterlyses även observationer av flasknosdelfiner.

”Den lilla gruppen på tre flasknosdelfiner har nu uppenbarligen splittrats. Två individer, sannolikt konstellationen mor och kalv, har senast observerats utanför Lovisa och Kotka i Finska viken. En individ påträffades före midsommar väster om Hangö. Om bilderna är av god kvalitet kan man identifiera olika individer som till exempel observeras på annat håll i Östersjöregionen”, berättar Olli Loisa, specialsakkunnig vid Åbo yrkeshögskola.

Information om delfinobservationer och eventuella foton kan skickas direkt till Olli Loisa per e-post (olli.loisa@turkuamk.fi).

I enlighet med ett tidigare pressmeddelande (26.5.2020) från jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska nätfiske undvikas i områden där det förekommer delfiner. Djuren får inte heller störas.

Mer information

Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, penina.blankett@ym.fi, tfn 0295 250 058

Olli Loisa, specialsakkunnig, Åbo yrkeshögskola, olli.loisa@turkuamk.fi, tfn 050 598 5743


Utgivare: