Gå till innehållet

Uppföljning av Östersjöns tillstånd

Genom långsiktig uppföljning av Östersjöns tillstånd producerar man tillförlitlig information till stöd för beslutsfattande som berör havet. För Finlands del har nyligen färdigställts ett nytt program för uppföljning av Östersjön, genom vilket man följer utvecklingen av havets tillstånd och förändringen i faktorer som ändrar det.

Levää Hangon länsipuolella. Kuva Rajavartiolaitos
Bild: Gränsbevakningsväsendet

Med hjälp av uppföljningsprogrammet beskrivs bland annat havets fysikaliska och kemiska tillstånd, eutrofiering, bottnens skick, förekomsten av fåglar, däggdjur och fiskar, halterna av skadliga ämnen, nedskräpning och buller. Man följer även skilt näringsbelastningen, användningen av naturresurser, såsom fiske, och till exempel belastningen av skadliga ämnen.

Uppföljningen sammanställer den information som produceras av flera forskningsinstitutioner (Finlands miljöcentral SYKE, Meteorologiska institutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL, Geologiska forskningscentralen GTK, Livsmedelssäkerhetsverket Evira) och andra instanser, till exempel de regionala miljömyndigheterna, Naturvetenskapliga museet, Forststyrelsen och medborgarorganisationer. Arbetet koordineras av havscentret vid SYKE.

En del av observationsplatserna inom uppföljningsprogrammet är med i de långsiktiga uppföljningarna. Vid dessa har man med tiden fått långa tidsserier som berättar om utvecklingen av vattentemperaturen, salthalten, syrehalten, näringsämnen, grumligheten, skadliga ämnen samt plankton och bottendjur.

Observationer från hela Östersjöområdet samlas in under de forskningsresor som SYKE:s forskningsfartyg Aranda gör i samarbete med bland annat Sveriges meteorologiska institut och hydrologiska institut SMHI och längs den finländska kusten med forskningsfartyget Muikku. Genom automatiska mätinstrument som monterats på handelsfartyg följer man i realtid ytvattnets temperatur och salthalt samt halterna av alger. Längs kusterna samlar NTM‑centralerna in information om kustvattnens tillstånd. Vid bedömningen av havets tillstånd utnyttjas även den information som produceras genom satellitbilder.

Finlands program för uppföljning av Östersjön har koordinerats med andra kuststater vid Östersjön genom HELCOM-samarbetet.

Uppföljningen av Östersjön är en del av EU:s gemensamma vattenvård

Programmet för uppföljning av Östersjön är en del av verkställandet av EU:s ramdirektiv om en marin strategi i Finland. Målet med direktivet är att få de europeiska haven i ett gott tillstånd. Genom programmet för uppföljning av havsvården mäter man hur de fastställda miljömålen genomförts och om man uppnått ett gott tillstånd i havet. Havets tillstånd bedöms med sex års mellanrum. Utifrån bedömningarna utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården innehållande förslag på åtgärder som förbättrar havets tillstånd.  Åtgärdsprogrammet färdigställs 2015.

Publicerad 14.10.2014 kl. 12.42, uppdaterad 25.6.2018 kl. 16.21