Gå till innehållet

Elförbrukningen på väg att plana ut - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Sedan 1990 har elförbrukningen fördubblats i Nyland, fastän växthusgasutsläppen från elförbrukningen minskat med 19 %.
Utveckling på kort sikt:
Sedan 2012 minskade elförbrukningen med 5 % och växthusgasutsläppen från elförbrukningen med 39 %.
Utveckling i förhållande till mål
Det nationella målet är att elförbrukningen år 2020 uppgår till högst 98 TWh. Detta innebär en ökad förbrukning även i framtiden, men en minskning med 5 TWh jämfört med det prognostiserade basscenariot. För att uppnå målet Ett kolneutralt Nyland 2050 måste elförbrukningen och dess växthusgasutsläpp ännu minskas betydligt.

Elförbrukningen 1990-2015

Elförbrukningen 2007-2012 Nyland

Källa: Finsk Energiindustri rf.

Konsumtionselens andel har minskat, uppvärmningselens andel har ökat

År 2015 uppgick den totala elförbrukningen i Nyland till 15 200 gigawattimmar, d.v.s. cirka 18 procent av hela Finlands elförbrukning på 82,5 terawattimmar. Förbrukningen minskade med 5 procent sedan 2012. Jämfört med 1990 förbrukades dock nästan dubbelt så mycket el.

Hushållen och servicesektorns elförbrukning har växt betydligt sedan 1990, men för boendets del har förbrukningen minskat klart. Industrins elförbrukning minskade också betydligt under perioden 2012–2015. Inom servicesektorn bevarades förbrukningen på samma nivå som under föregående granskade år. Hela Nylands förbrukning av konsumtionsel, d.v.s. annan än uppvärmningsel, har minskat i förhållande till invånarantalet i nästan tio år.

År 2015 var uppvärmningselens och jordvärmens uppskattade andel av Nylands totala elförbrukning cirka 15 procent, och konsumtionselens andel var 83 procent.

Växthusgasutsläpp som orsakas av elförbrukningen har minskat

År 2015 uppgick växthusgasutsläppen som orsakades av konsumtionsel i Nyland till 1,25 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket utgör cirka 10 procent av regionens totala utsläpp. Jämfört med 2012 hade utsläppen minskat med nästan 40 procent. *

Utsläppsutvecklingen för el har varit fördelaktig jämfört med tidigare år, och konsumtionselens andel av de totala utsläppen har minskat. Uppvärmningselens utsläpp har däremot ökat en aning.

Källor:

Nylands förbund, databank (på finska): https://www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/uusimaa-tietopankki/alue_ja_ymparisto/kasvihuonekaasupaastot (16.8.2017)

 

* I beräkningen av utsläppen från konsumtionsel tillämpas en nationell utsläppskoefficient vars årliga variation jämnas ut genom att använda ett fem års glidande medelvärde, med undantag av basåret 1990. År 2015 var utsläppsnivåerna för elen på riksnivå rekordartat låga, eftersom kolkondensproduktionen ersattes med importel som räknas som utsläppsfri samt med inhemsk vattenkraft.

 

Publicerad 3.11.2017 kl. 8.38, uppdaterad 3.11.2017 kl. 14.37

Ämne: