Gå till innehållet

Partikelutsläppen försämrar luftkvaliteten - Nyland

Utveckling på lång sikt:
På lång sikt har partikelutsläppen minskat. Partikelutsläppen från industrin och energiproduktionen har minskat.
Utveckling på kort sikt:
Under de senaste åren har partikelutsläppen minskat en aning. Utsläppen varierar dock betydligt från år till år.
Utveckling i förhållande till mål
Luftkvaliteten har för det mesta varit god eller tillfredsställande. De höga partikelhalterna är ställvis orsaken till den dåliga luftkvaliteten. Gränsvärdena har inte överskridits under de senaste åren.

Utvecklingen av partikelutsläppen mellan 2000 och 2014

Utvecklingen av partikelutsläppen Nyland

Källa: Hertta

Partikelutsläpp orsakas av trafik, småskalig förbränning av trä, industri och energiproduktion

Luftkvaliteten i Nyland är för det mesta god eller tillfredsställande. De höga partikelhalterna är ställvis orsaken till den dåliga luftkvaliteten. Halterna inandningsbara partiklar (PM10) överstiger inte inom Nyland gränsvärdena, men dygnsriktvärdet överskrids åtminstone i tätorternas livligt trafikerade områden om vårarna på grund av gatudamm. I huvudstadsregionen är halten mikropartiklar (PM2,5) under 8,5 µg/m3, vilket understiger taket för befolkningens partikelexponering som EU fastställt.

Väderfaktorer påverkar hur lång och kraftig vårens dammperiod är. Man borde fästa uppmärksamhet vid sänkningen av halterna inandningsbara partiklar i tätorterna. Kommunernas åtgärder har också minskat gatudammet. I synnerhet mikropartiklarna är en hälsorisk.

Vid småskalig förbränning av trä uppstår betydande utsläpp som är skadliga för hälsan: mikropartiklar, kolmonoxid och organiska föreningar. Luftföroreningarna från förbränning av trä kan orsaka olägenheter för hälsan i sådana väderförhållanden då röken blir svävande ovanför ett bostadsområde. Trä och andra förnybara energikällor ska gynnas av klimatskäl, och av samma skäl borde samhällsstrukturen göras tätare. Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid utsläppen från förbränning av trä och se till att luftkvaliteten i bostadsområdena inte försämras.

Publicerad 3.11.2017 kl. 8.26, uppdaterad 3.11.2017 kl. 8.30