Gå till innehållet

Sura föreningar skadar naturen och människans hälsa - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Utsläppen av kväveoxider (NOx) har sjunkit betydligt under de senaste 15 åren. När det gäller svaveldioxid och ammoniak har utsläppen inte ändrats.
Utveckling på kort sikt:
Utsläppen av kväveoxider (NOx) har fortsatt att sjunka en aning under de senaste åren. När det gäller svaveldioxid och ammoniak har utsläppen inte ändrats.
Utveckling i förhållande till mål
I miljötillstånden har man fastställt utsläppsgränser för punktutsläppskällorna. För att skydda hälsan har man fastställt de högsta tillåtna gränsvärdena för svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2) i uteluften. Dessutom har man i EU fastställt landspecifika utsläppstak för varje ämne.

Utsläppen av sura föreningar i Nyland sedan 2000

Utsläppen av sura föreningar Nyland

Källa: Hertta

Man har lyckats sänka utsläppen av kväveoxider (NOx)

Under de senaste åren har utsläppen av kväveoxiderna (NO och NO2) sjunkit betydligt, och deras värden ligger under den kritiska nivån som fastställts för att skydda växtligheten och ekosystemen. Halterna av kvävedioxid (NO2) ligger i huvudsak under de hälsobaserade gräns- och riktvärdena. Det uppskattas dock att gränsvärdet för kvävedioxidens årsmedeltal ställvis överstigs på Helsingfors livligt trafikerade gator av kanjontyp.

De viktigaste utsläppskällorna för kväveoxiderna är trafiken, energiproduktionen och oljeraffineringen. Utsläppen har minskat främst som en följd av att bilarnas avgasutsläpp har begränsats och i synnerhet för att man tagit i bruk trevägskatalysatorer i bensinbilarna. Kvävedioxidens andel av utsläppen har dock ökat åtminstone delvis på grund av att dieselbilarna blivit vanligare.

Svaveldioxidhalterna i Nyland är låga och överskrider inte gräns- eller riktvärdena. Oljeraffinering och energiproduktion genom förbränning av stenkol orsakar de största utsläppen av svaveldioxid.

Utsläppen av ammoniak har inte ändrats under de senaste åren. Ammoniak uppstår främst vid behandling av gödsel från husdjur i jordbruket. Andra källor är trafiken, energiproduktionen, industrin och avfallet.

I naturen orsakar svavel- och kväveoxiderna samt ammoniak försurning av vattendragen och marken. Ammoniak har också en eutrofierande verkan. I höga halter har svavel- och kvävedioxid skadliga effekter på människornas hälsa och trivsel.

Publicerad 3.11.2017 kl. 10.54, uppdaterad 3.11.2017 kl. 10.54