Miljöns tillstånd i Finland 2008

Miljöns tillstånd i Finland är i många hänseenden bättre än för 10–20 år sedan. Miljövården har gått framåt, men de goda insatserna hotar dock att hamna i klimatförändringens skugga. Ännu på 1990-talet såg man den mer som en framtida utmaning än som ett problem som genast borde åtgärdas. Situationen förändrades på 2000-talet, då åtskilliga undersökningar och rapporter gav noggrannare klimatprognoser och bedömningar av följderna av uppvärmningen.

Miljöns tillstånd är en kombination av förändringar, växelverkan och utvecklingsförlopp. Hur man uppfattar denna kombination – som en bra eller dålig miljö – beror åtminstone delvis på vars och ens personliga värderingar.

  

Översikten om miljöns tillstånd 2008

EU:s medlemsstater är enligt miljödirektiven förpliktade att erbjuda sina medborgare information om miljöns tillstånd. I Finland har man valt Internet till den främsta kanalen för informationsförmedlingen. Översikten, Miljöns tillstånd 2008, är ett sammandrag av utbudet på nätet. Vi har samlat de viktigaste och aktuellaste ämnena i översikten och det finns också länkar till källor för ytterligare information.

Regionala översikter om miljöns tillstånd

Trots att orsakerna till många miljöproblem är globala, syns följderna även lokalt, exempelvis i att arktiska arter minskar i antal och sydliga arter breder ut sig mot norr.

Samtidigt som den riksomfattande översikten var publicerats också 13 regionala översikter om miljöns tillstånd. I översikterna granskas miljöns tillstånd ur varje regions synvinkel. Flesta regionala översikter finns bara på finska.

Publicerad 05-02-2009 kl. 13.20, uppdaterad 10-07-2013 kl. 10.15