Miljöns tillstånd i Nyland 2008

Miljöns tillstånd i Nyland är förhållandevis bra, fast området är stadd i kraftig utveckling och befolkningstätheten är den högsta i hela landet.

Livsmiljöns kvalitet är hotad i tätorternars utkanter. Naturens mångfald hotas särskilt av de förändringar som inträffat i användningen av skogarna och jordbruksmiljöerna i området, men också byggandet utgör en stor hotfaktor. 

Finska vikens kustvatten är eutrofierade och deras status är i huvudsak endast måttlig eller t.o.m. dålig. Grundvattnets kvalitet i området är i huvudsak god. Jorden och således grundvattnets status hotas dock av många mänskliga aktiviteter. 

Luftkvaliteten är för det mesta god i området. Huvudstadsregionen är ett av de renaste metropolområdena i Europa om man ser till luftkvaliteten. De faktorer som försämrar luftkvaliteten mest är trafiken, energiproduktionen och industrin. 

Klimatförändringen syns i Nyland bl.a. så att flyttfåglarna återvänder tidigare om vårarna och nya växt- och djurarter dyker upp. Klimatförändringen är den största utmaningen för det miljöprogram som gjorts upp för Nyland. 

Översikten Miljöns tillstånd 2008

Översikten över miljöns tillstånd betraktar Nylands miljöcentrals verksamhetsområde. Samtidigt med denna översikt publiceras översikter över 12 andra områden samt den riksomfattande översikten över miljöns tillstånd.

Översikterna är komprimerade presentationer av de viktigaste och mest aktuella temana i anslutning till miljöns tillstånd. För varje tema finns en webbadress som leder till mer information och de färskaste uppdateringarna. Översikten Miljöns tillstånd i Nyland 2008 har sammanställts av sakkunniga vid Nylands miljöcentral. Miljöförvaltningens samt andra myndigheters och forskningsinstituts datasystem har utnyttjats som informationskällor.

Publicerad 11-03-2009 kl. 14.45, uppdaterad 28-11-2013 kl. 10.50