Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland 2008

Miljöns tillstånd år 2008 i Sydvästra Finland är jämförelsevis bra. Området erbjuder en sund och trivsam levnads- och verksamhetsmiljö.

Regionen har ett värdefullt, särpräglat kulturarv och en mångformig natur. Kusten och skärgården är unika, och havsmiljön är en viktig faktor i frågor som gäller såväl kultur som natur.

Mot miljön och naturen riktas tryck, som har hotat eller hotar att orsaka betydande försämringar. Områdets intensiva lantbruk är särskilt med tanke på vattnens tillstånd en kritisk faktor.

Trots ansträngningarna har förbättringen av insjövattnens tillstånd stannat upp och kustvattnen fortsätter att försämras. Största delen av belastningen på vattendragen i Sydvästra Finland kommer från den spridda belastningen (lantbruket och glesbebyggelsen) samt i form av nedfall från luften och naturlig urlakning.

Översikten Miljöns tillstånd

Översikten av miljöns tillstånd granskar verksamhetsområdet för Sydvästra Finlands miljöcentral. Samtidigt med denna översikt har motsvarande översikter för 12 andra områden publicerats samt en riksomfattande översikt över miljöns tillstånd.

Översikterna är koncentrerade framställningar om de viktigaste och mest aktuella teman som hänför sig till miljöns tillstånd. För varje ämne tillhandahålls en webbadress, där det finnas mer information och de nyaste uppdateringarna.

Innehållet i Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland 2008 har producerats vid uppföljningen av Sydvästra Finlands miljöstrategi 2020 och miljöprogram 2007-2012. Som informationskällor har man utnyttjat miljöförvaltningens samt andra myndigheters och forskningsinstitutioners datasystem.

Publicerad 15-05-2009 kl. 12.39, uppdaterad 28-11-2013 kl. 10.52