Klimatet och luften

I avsnittet Klimatet och luften beskriver vi de viktigaste aktörerna inom förebyggande av och anpassning till klimatförändringarna, samt vidtagna åtgärder och hur de följs upp. Mer information om effekterna och klimatarbetet finns i Klimatguiden. I avsnittet behandlas förutom klimatet även luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Aktuellt

IPCC:s rapport: Klimatförändringarnas inverkan på naturen och människorna är allvarlig – konsekvenserna fördelas ojämnt (ym.fi)

Pressmeddelande 28.2.2022 Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet
Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i sin rapport, som publicerades den 28 februari 2022, att klimatförändringarna utgör ett hot mot människans välfärd. Klimatförändringarnas konsekvenser fördelar sig regionalt sett ojämnt. Över tre miljarder människor bor i ytterst sårbara förhållanden. Utöver åtgärder för att stävja klimatförändringarna behövs det allt effektivare åtgärder för anpassning till dem.

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Kuntien yhteenlasketut päästöt 2020 SE

Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020

05-05-2022
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
Allt SYKEs aktuellt
Publicerad 16-09-2013 kl. 16.11, uppdaterad 21-10-2020 kl. 7.42
Utgivare: