HCFC-föreningar, anvisningar för fastighetsägare

Användningen av HCFC-kylmedier är förbjudet fr.o.m. 1.1.2015

Efter år 2014 är det helt förbjudet att använda HCFC-föreningar i samband med underhåll av anläggningar.

I ozonförordningen ((EG) Nr 1005/2009) finns det en tidtabell för hur avvecklingen av HCFC-föreningarna ska ske:

 • Användningen av nya föreningar vid underhåll av anläggningar har varit förbjuden sedan 2010
 • Efter 2014 är det helt förbjudet att använda HCFC-föreningar vid underhåll av anläggningar

HCFC-föreningar, såsom det i kylanläggningar helt allmänt använda R-22-kylmediet, är kraftiga växthusgaser och ämnen som även bryter ned ozonskiktet.

Kontrollera kylanläggningarna i din fastighet

Gör så här om du ännu inte har förberett dig på förbudet:

1. Kartlägg kylanläggningarna i din fastighet – används HCFC-föreningar fortfarande?

(En anteckning om kylmediet finns på anläggningen eller kan fås av firman som sköter underhållet av anläggningen). 

2. Fatta beslut om vad som ska göras med varje enskild anläggning.

 • I de flesta fall är det nödvändigt att byta ut anläggningen helt och hållet eller ersätta det gamla kylmediet med ett nytt tillåtet medium. (Man får använda en anläggning som innehåller HCFC-föreningar också framöver, men inte fylla på kylmediet om anläggningen börjar läcka eller skadas.)
 • Det är viktigt att kylmediet ersätts eller anläggningarna byts ut enligt en plan, gärna så att man anlitar experthjälp.
 • Det lönar sig att välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt. När en anläggning byts ut är s.k. naturliga kylmedier ofta bra alternativ.
 • Det lämpligaste alternativet när man ersätter kylmediet i en befintlig anläggning beror på bl.a. anläggningens ålder och användningssyfte – råd och information om olika alternativ får man av branschens företag.

3. Vidta åtgärder omedelbart. Mer information om möjliga alternativ får man av branschens företag eller Kylföreningen i Finland rf. Kontrollera att den firma som sköter underhållet finns med i Tukes behörighetsregister http://rekisterit.tukes.fi/sv/.

Hur ska man förbereda sig inför begränsningarna?

Anläggningar som innehåller HCFC-föreningar och som är i behov av underhåll ska bytas ut före 2015. Alternativt ska kylmediet som används i anläggningarna ersättas med ett tillåtet medium. Ofta förekommer praktiska problem i samband med byte av kylmedium, som beror på mediets kemikaliska och fysiska egenskaper. Dessa kan öka läckage, minska anläggningens verkningsgrad och energieffektivitet. I värsta fall kan själva anläggningen eller en del av den ta skada. Därför är det viktigt att kylmediet ersätts eller anläggningarna byts ut enligt en plan och i god tid före utsatt tid, gärna så att man anlitar experthjälp.

Välj ett så miljövänligt alternativ som möjligt

Vid byte av kylmedium i en gammal anläggning ersätts HCFC-föreningarna ofta med HFC‑föreningar som inte bryter ned ozonskiktet. Liksom HCFC-föreningarna är dessa trots allt också kraftiga växthusgaser. När kylmediet ersätts är det alltså viktigt att välja ett alternativ med så låg global uppvärmningspotential (GWP*) som möjligt. Vid ersättningsinvesteringar är det bäst att undvika speciellt HFC-föreningar med mycket hög global uppvärmningspotential (GWP > 2500), såsom R404A och R507. Inom EU regleras HFC-gaserna av EU:s F-gasförordning ((EU) nr 517/2014). Den nya F-gasförordningens syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med EU:s utsläppsminskningsmål och mana till att alltid övergå från F-gaser till andra alternativ när det är tekniskt möjligt. Närmare information om fluorerade växthusgaser finns på sidan Fluorerade växthusgaser.

Både inom EU och i allmänhet har ett allmänt accepterat mål varit att främja sådana kylmedier som inte bryter ned ozonskiktet och vars globala uppvärmningspotential är låg. Exempel på sådana är de allt mer populära s.k. naturliga kylmedierna, såsom

 • koldioxid, som används i allt större utsträckning som kylmedium i bl.a. livsmedelsaffärer
 • ammoniak, som redan nu används allmänt exempelvis inom industrin och i ishallar
 • kolväten såsom propan, som allt oftare används i små anläggningar med en fabriksinstallerad kylmediekrets (t.ex. självdrivna kyldiskar i affärer)

Detaljerad information om möjliga alternativ får man av branschens företag och Kylföreningen i Finland rf (http://www.skll.fi/yhdistys/www/)

*GWP = Global Warming Potential. Ett värde som visar olika växthusgasers globala uppvärmningspotential i relation till koldioxid. Koldioxid har värdet GWP = 1.

Exempel på HCFC-kylmedier:

 • HCFC-22 = R-22
 • blandningar: R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-403A, R-403B, R-408A, R-409A, R-409B

Mer information

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser:

Sahkopostiosoite
 
Publicerad 13-12-2013 kl. 14.06, uppdaterad 05-07-2016 kl. 12.45