Fluorerade växthusgaser

Aktuellt

Företaget måste lämna in en deklaration om förväntade mängder för 2024 i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten under deklarationsperioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 5 april 2023, kl. 13.00 MET. Länken till kommissionens tillkännagivande finns här.

Företag måste vara registerade på F-gasportalen senast den 20 februari 2023.

 
norjanetti
 

Fluorerade växthusgaser (F-gaser) är en grupp växthusgaser som består av flera kemiska föreningar. Till dem hör fluorkolväten (HFC-föreningar), perfluorkolväten (PFC-föreningar), svavelhexafluorid (SF6) och kvävetrifluorid (NF3). F-gaserna används i huvudsak i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar, i elektriska kopplingsanordningar, inom brandbekämpningen, i framställningen av cellplaster och som aerosoler och lösningsmedel.

F-gaserna har ersatt ämnen som bryter ned ozonskiktet och vars användning man har frångått i och med Montrealprotokollet i konventionen om skydd av ozonskiktet. Fluorerade växthusgaser förstör inte ozonskiktet, men verkar i atmosfären som växthusgaser som är tusentals gånger kraftigare än koldioxid.

EU-förordning om fluorerade växthusgaser (517/2014)

F-gasförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i alla medlemsstater. Syftet med förordningen är att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med EU:s mål för minskade utsläpp. 2030 kommer HFC (beräknat i ton koldioxidekvivalenter) gradvis att minska till 21% av deras nivåer i EU 2009-2012. Förordningen innehåller också begränsningar och förbud för användning av F-gaser: de kvalifikationer som krävs för hantering av F-gaser och tidtabellen för utrustningsläckage-kontroller samt frågor som rör inköp, underhåll, marknadsföring och import av F-gaser och utrustning som innehåller dem. 

Ordlista och begrepp förknippade med fluorerade växthusgaser: Ordlista

Förbud mot HCFC-köldmedier

HCFC-föreningar (t.ex. köldmediet R22) som försvagar ozonskiktet regleras inte av F-gasförordningen, utan med en tidigare utfärdad EU-förordning om ozon. Användningen av HFCF vid service och underhåll av kylanläggningar upphörde i slutet av 2014. Förbudet gäller också återvunna ämnen, vilket innebär att det har varit totalt förbjudet att tillsätta HFCF-föreningar i anläggningar från och med den 1 januari 2015. Gamla anläggningar får vara i bruk men man måste se till att de kontrolleras regelbundet med avseende på eventuella läckage.

Myndigheternas uppgifter i Finland gällande F-gaser

Finlands miljöcentral (SYKE) har rollen som behörig myndighet enligt EU:s F-gasförordning. SYKE samlar också på uppdrag av miljöministeriet in de data som behövs för att beräkna utsläppen av F-gaser. Med dessa data gör vi en årlig uppskattning av utsläppsmängden och utvecklingen. Uppskattningen av utsläppsmängden rapporteras till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen som en del av Finlands nationella inventarierapport. För Finlands rapportering av växthusgasutsläpp svarar växthusgasinventarieenheten vid Statistikcentralen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar behörigheten hos verksamhetsidkare och personer som utför underhåll eller service på och installerar anläggningar som innehåller F-gaser samt för behörighetsregister. Bestämmelserna om kontroll av läckage i anläggningar övervakas av NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt av vissa andra myndigheter inom sina branscher.

Mer information

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser: ods.f-kaasut@syke.fi

Överinspektor Nufar Finel, Finlands miljöcentral (SYKE), nufar.finel@syke.fi.

Bilagor

Publicerad 06-02-2017 kl. 8.20, uppdaterad 16-08-2021 kl. 9.20