Ansvar för miljöskador

Miljöskador

En miljöskada definieras oftast som en skada orsakad av en plötslig händelse med sådana följder att ämnen eller energi som är skadliga för miljön kommer ut eller eventuellt kommer ut i miljön. En miljöskada kan uppkomma snabbt till exempel på grund av en olycka eller försummelse, eller under en längre tid då ett ämne som är skadligt för miljön småningom rinner ut i miljön. En miljöskada kan drabba bland annat marken, luften, naturen och yt- och grundvattnet.

Den som orsakar skadan ansvarar för skadan och har straffrättsligt ansvar för att ha brutit mot de förpliktelser som gäller för att skydda miljön. Företag och samfund har en särskild plikt att ha sin verksamhets miljöpåverkan klart för sig.

Ansvar för miljöskada

Ansvar för miljöskada kan innebära flera saker, såsom ansvar att avhjälpa miljöskadan (saneringsansvar eller ansvar att återställa miljön), ersättningsansvar eller straffrättsligt ansvar. De här regleras i miljö- och strafflagstiftningen. I regel ansvarar förorenaren både för att avhjälpa skadan och för att ersätta den.

Målet med att avhjälpa skadan är att återställa miljöns tillstånd så att det så mycket så möjligt motsvarar det tillstånd miljön hade innan skadan. Den skada som orsakats ska ersättas, även om den som orsakat skadan i sin verksamhet har följt de ställda kraven om aktsamhet. Förorenarens ersättningsansvar kompletteras av den lagstadgade miljöskadeförsäkringen. Med försäkringen säkerställer man att ersättningarna betalas i de fall där man inte får den som orsakat skadan att fullgöra sin plikt.
Publicerad 16-09-2013 kl. 13.53, uppdaterad 05-06-2020 kl. 12.44