Ersättning för miljöskador

Den som med sin verksamhet sannolikt har orsakat en miljöskada ansvarar för skadeståndet. I fråga om utsläpp från företagsverksamhet har företaget ansvaret. När en skada uppstår ska den ersättas, även om verksamheten hade skötts med den omsorg som krävs.

Skador som ska ersättas

Skador som ska ersättas är person- och sakskador, ekonomiska skador som inte är ringa och kostnader för avvärjning och återställande. Ersättningen betalas bara för skador som kan uppskattas i pengar, men inte exempelvis för minskad mångfald i naturen, för hinder för allemansrättens utnyttjande eller för förlust av ett vackert lanskap.

Ersättningskrav för verksamhetsutövare

Krav på ersättning för en miljöskada ska presenteras verksamhetsutövaren. Den skadelidande, exempelvis en privatperson eller ett företag, ska själv kräva ersättning, för det hör inte till myndigheternas lagstadgade uppgifter. Ifall man inte når en överenskommelse om skadeståndet har den skadelidande möjlighet att föra saken till tingsrätten Man ska väcka talan senast tio år efter att skadan uppdagats. Man kan be om råd hos den behöriga myndigheten, de allmänna rättshjälpsbyråerna eller advokatbyråerna om hur man söker ersättning.

Lagar om miljöskador

Miljöskadelagen

Den viktigaste lagen med bestämmelser om miljöskador är lagen om ersättning för miljöskador (miljöskadelagen) från 1995. Enligt miljöskadelagen ska en skada som orsakats av verksamhet på ett bestämt område ersättas som miljöskada, när skadan orsakats av

  • förorening av vatten, luft eller mark;
  • buller, skakning, strålning, ljus, värme eller lukt eller någon annan liknande störning.

Till lagens tillämpningsområde hör inte skador som orsakats av enskilda trafikmedel. Ersättningsansvaret för miljöskador som inträffat före den 1 juni 1995 avgörs utifrån skadeståndslagen eller speciallagar.

Övriga lagar som tillämpas på ersättningsansvar

Utöver miljöskadelagen tillämpas också andra lagar på ersättningsansvaret. Exempel på dessa är skadeståndslagen, trafikförsäkringslagen, lagen om ansvar i spårtrafik och sjölagen. Med stöd av dessa lagar ersätts miljöskador som inträffat exempelvis i samband med transporter. Skador som orsakas av föroreningar i vattnet bedöms i samband med tillståndsförfarandet enligt miljöskyddslagen. Vattenlagen gäller skador orsakade av vattenbyggande. Ersättningar för oljeskador bestäms i lagen om oljeskyddsfonden.

Publicerad 29-11-2013 kl. 16.04, uppdaterad 06-11-2014 kl. 17.04