Utvinningsavfall

Vid marktäkt uppkommer stora mängder ytjord, avbaningsmassor, gråberg och anrikningssand, som klassificeras som utvinningsavfall när de har förbrukats.

Enligt Statistikcentralens avfallsstatistik utgör utvinningsavfallet redan över hälften av allt avfall som produceras i Finland, och i takt med att täktverksamheten ökar fortsätter avfallsmängden att öka. Majoriteten av allt utvinningsavfall deponeras på olika tippar, i högar och i bassänger.

Utvinningsindustrins avfallshantering regleras med de särskilda regler som baseras på EU-direktivet 2006/21/EG och som ingår i miljöskyddslagen och marktäktslagen.

Statsrådets förordningar om utvinningsavfall:

Plan för hantering av utvinningsavfall för marktäktsverksamhet

En plan för hantering av utvinningsavfall ska upprättas för utvinningsavfall som uppstår vid täktverksamhet. Planen utarbetas för tillståndspliktig verksamhet och överlämnas till tillsynsmyndigheten.

Finlands deponier för utvinningsavfall som stängts och övergivits

Enligt direktivet om utvinningsavfall ska stängda eller övergivna deponier för utvinningsavfall som förorsakar allvarlig miljöförstöring eller kan hota miljön inventeras. Inventeringarna ska vara tillgängliga för allmänheten.

Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland har på uppdrag av miljöministeriet kartlagt deponier för utvinningsavfall som stängts eller övergetts. Vid kartläggningen har man haft hjälp av EU:s anvisning om kartläggning av områdena. Den kompletterades med sådana faktorer som är betydande med tanke på de finländska förhållandena.

Ytterligare information

Ledande Expert Auri Koivuhuhta, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 164

Publicerad 21.8.2013 kl. 13.56, uppdaterad 1.7.2019 kl. 10.29
Utgivare: