Avfallsplanen till året 2020

Avfallsplanen för Södra och Västra Finland fram till år 2020 är en regional utvecklingsplan för avfallshanteringen i 11 landskap. I avfallsplanen redogörs för avfallshanteringens nuläge samt målen och åtgärderna som syftar till att utveckla avfallshanteringen i Södra och Västra Finland. Avfallsplanen blev färdig i slutet av år 2009.

Situationen som efterträvas år 2020 enligt avfallsplanen

Förebyggande av uppkomsten av avfall har avancerat

  • Mängden samhällsavfall per invånare är mindre år 2020 jämfört med år 2007.
  • Inom anläggningsverksamheten uppkommer 10 % mindre avfall i förhållande till anläggningsverksamhetens värde år 2020 jämfört med år 2007.
  • Inom nybyggnadsverksamheten uppkommer 50 % mindre avfall i förhållande till byggnadsverksamhetens värde år 2020 jämfört med år 2007.
  • Inom renoveringsverksamheten uppstår 25 % mindre avfall i förhållande till byggnadsverksamhetens värde år 2020 jämfört med år 2007.
  • Vid sanering av förorenad mark gynnas sanering in situ och on site.

Mera avfall återvinns

  • Av samhällsavfallet återvinns 90 % och av samhällsavfallet som deponeras på avstjälpningplatserna är högst hälften biologiskt nedbrytbart.
  • Samhälls- och glesbygdsslam återvinns till 100 %.

Avfallshanteringen är systematisk

  • Man förbereder sig, med beaktande av den regionala risken, på adekvat avfallshantering av avfall som uppkommer i exceptionella situationer (t.ex. oljeavfallsolyckor, strålningssituationer, djursjukdomsepidemier, översvämningar).
  • Avfallshanteringens områdesbehov beaktas vid landskapsplanläggningen.
  • Aska och slagg samt förorenade marksubstanser som sanerats återvinns systematisk.

Tyngdpunktsvisa mål och åtgärdsförslag i syfte att uppnå målen finns i publikationen (länk uppe på sidan).

Publicerad 14-10-2014 kl. 14.42, uppdaterad 14-10-2014 kl. 14.38