Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslaget till ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Pressmeddelande 28-04-2020 kl. 10.08

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar. Målet är att främja cirkulär ekonomi, det vill säga minska avfallets mängd, öka återanvändningen och främja en mer resurseffektiv användning och återvinning av material.

Genom propositionen genomförs de nya bestämmelser om avfallsbranschen som antagits inom EU samt de produktförbud och krav på märkningar som ingår i direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (det s.k. SUP-direktivet). Genom propositionen genomförs dessutom de föresatser som ingår i den strategiska helheten ”Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden” i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Helheten syftar till att öka materialåtervinningen av avfall och på så sätt stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

EU:s så kallade avfallslagstiftningspaket innehåller fyra direktiv som innebär ändringar i sex centrala direktiv som rör avfallssektorn: direktivet om avfall, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om deponering av avfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Medlemsstaterna ska genomföra dessa ändringar i den nationella lagstiftningen senast den 5 juli 2020. De produktförbud och krav på märkningar som ingår i SUP-direktivet ska tillämpas från och med den 3 juli 2021.

I propositionen ingår också förslag till bestämmelser som kompletterar förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP-förordningen) samt förslag till ändring av de bestämmelser i avfallslagen som kompletterar fartygsåtervinningsförordningen. Dessutom läggs det fram några förslag som grundar sig på nationella behov att utveckla avfallslagstiftningen, till exempel förslag om ändring av bestämmelserna om förfarandena för godkännande av avfallstransportörer och avfallsmäklare samt straffbestämmelserna.

I utkastet till regeringens proposition föreslås det att avfallslagen, miljöskyddslagen, kemikalielagen, strafflagen och lagen om ordningsbotsförseelser ändras.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 2 juni 2020.

Mer information:

Jussi Kauppila, regeringssekreterare, tfn 0295 250 085, fornamn.efternamn@ym.fi

Riitta Levinen, miljöråd, tfn 0295 250 162, fornamn.efternamn@ym.fi

SUP-direktivet: Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: