Producentansvar för batterier och ackumulatorer

Producentansvaret omfattar batterier och ackumulatorer inklusive batterier och ackumulatorer som importerats inneslutna i fordon eller elapparater. Producentansvaret gäller importörer och tillverkare av batterier och ackumulatorer. Producentansvaret stöder sig på avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014).

I lagstiftningen indelas batterier och ackumulatorer i tre kategorier:

  • bärbara batterier ach ackumulatorer
  • bilbatterier och ackumulatorer
  • industribatterier och ackumulatorer

Exemplar på användningsområden för bärbara batterier och ackumulatorer är AA- och AAA-batterier samt batterier och ackumulatorer som används i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, elektriska tandborstar eller rakapparater. Bilbatterier och -ackumulatorer kan användas för att starta, tända och belysa fordon. Industriella batterier och ackumulatorer är avsedda uteslutande för industriell eller professionell användning eller elfordon.

Fullgörande av producentansvaret

Ett företag kan ta hand om sitt producentansvar genom att ansluta sig till en producentsammanslutning, genom att lämna in en ansökan till producentregistret eller genom att bilda en producentsammanslutning i samarbete med andra producenter.

Bärbara batterier och ackumulatorer

Ett företag, som importerar eller tillverkar bärbara batterier och ackumulatorer, kan ta hand om sitt producentansvar genom att bli medlem i en producentsammanslutning. Godkända producentsammanslutningar är Recser Oy och ERP Finland ry. Genom att bli medlem i en producentsammanslutning, företaget överför sina skyldigheter som producent till producentsammanslutningen.

Butiker som säljer batterier och ackumulatorer ska kostnadsfritt ta emot alla kasserade bärbara batterier och ackumulatorer av konsumenterna. Importörer och tillverkare av bärbara batterier och ackumulatorer svarar för avfallshanteringen av bärbara batterier och ackumulatorer och dess kostnader från butikerna framåt.

Batterier och ackumulatorer som används i fordon

Ett företag som importerar eller tillverkar bilackumulatorer eller andra blybaserade ackumulatorer kan ta hand om sina skyldigheter avseende producentansvaret antingen genom att ansluta sig till Akkukierrätys Pb Oy:s godkända producentsammanslutning, eller genom att lämna in en ansökan till producentregistret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen). Endast ett sådant företag kan godkännas för anteckning i producentregistret som på egen bekostnad organiserar ett riksomfattande insamlingsnät för bilackumulatorer och ordnar återvinning och annan avfallshantering av ackumulatorer.

Industribatterier och -ackumulatorer

Akkukierrätys Pb Oy är en producentsammanslutning för blybaserade industriackumulatorer och Finlands Bilåtervinning Ab (Suomen Autokierrätys Oy) har godkänts som producentsammanslutning för drivbatterier, som används i hybridfordon, i november 2018. För andra batterier som klassificeras som industribatterier och -ackumulatorer finns ingen existerande producentsammanslutning utan ett företag ska ta hand om sina skyldigheter avseende producentansvaret genom att lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland.

Anmälan av uppföljningsuppgifter

Tillverkare och importörer av ackumulatorer och batterier ska anmäla uppföljningsuppgifter för föregående år till NTM-centralen i Birkaland. Uppgifter ska anmälas årligen före utgången av april. Man anmäler till exempel den årliga mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland och den årliga mängden insamlade kasserade samt materialåtervunna kasserade batterier och ackumulatorer.

Blanketten för uppföljningsuppgifter finns i vänstra kanten bakom länken ” Inlämnande av uppföljningsuppgifter”.

Vanliga frågor

Frequently Asked Questions on Directive 2006/66/EU on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators (Europeiska kommissionen, 2014)

Publicerad 03-11-2016 kl. 10.21, uppdaterad 20-04-2020 kl. 9.11