Lagstiftning om producentansvar

Bestämmelser om producentansvar finns i avfallslagen samt förordningar om olika typer av avfall som kompletterar avfallslagen. Avgifter för producentansvar stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten och i förordningen som utfärdats med stöd av den. Avgiftens belopp anges i avgiftstabellen i bilagan till förordningen.

Den nya avfallslagen (646/2011) trädde i kraft den 1 maj 2012. Förordningarna om producentansvar anges i kapitel 6 i avfallslagen. Dryckesförpackningarna regleras i kapitel 7.

Almänna författningar

Avfallslag (646/2011)

Författningar om olika typer av avfall

Dryckesförpackningar: Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar (526/2013) och lag om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004).

Returpapper: Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (528/2013)

Förpackningar: Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014)

Batterier och ackumulatorer: Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014)

Däck: Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013)

Skrotfordon: Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015)

Elektriska och elektroniska produkter: Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/2014)

Förordning om avgifter

Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer år 2021 (1272/2020)

Publicerad 22-03-2019 kl. 15.13, uppdaterad 13-01-2021 kl. 15.01