Så här tar du hand om producentansvaret

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar.

Du kan sköta företagets producentansvaret på något av följande sätt:

  1. Anslut dig till en producentsammanslutning. Då överförs producentansvaret till producentsammanslutningen som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för producenten.
  2. Lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret till NTM-centralen i Birkaland och ordna insamling, återvinning och annan avfallshantering på egen bekostnad för de produkter som omfattas av producentansvaret.
  3. Bilda en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter.

Om företaget har producentansvar inom flera producentansvarsområden (t.ex. elektriska och elektroniska produkter och förpackningar) ska producentansvaret skötas separat för varje område.

Publicerad 21-11-2019 kl. 11.13, uppdaterad 21-11-2019 kl. 14.43