Kulturmiljön

En vårdad kulturmiljö ökar människornas välbefinnande och gör området trivsammare och attraktivare. Kulturmiljön är en viktig resurs som ger områdena särprägel, stöder lokalsamhällenas utveckling och skapar verksamhetsförutsättningar för näringslivet.

Med kulturmiljö avses en miljö som uppstått till följd av mänsklig verksamhet, t.ex.

  • byggnader och bebyggda områden med närmiljöer
  • landskap som bär spår av mänsklig aktivitet
  • forntida konstruktioner och formationer som människan skapat och som bevarats i landskapet, i marken eller under vattenytan.

Som kulturmiljöer räknas såväl vanliga vardagsmiljöer som områden och objekt som är skyddade eller fått särskilt erkännande. Även om en kulturmiljö kan förnya sig och utvecklas över tid och i takt med att behoven förändras, är det viktigt att beakta den befintliga miljöns värden vid förändringar.

Skeittausta Suvilahdessa
© Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, Miljöministeriet, tfn +358 295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Specialsakkunnig Reko Korhonen, tfn +358 295 250 018, reko.korhonen@gov.fi

Planerare Hanna Hämäläinen, Miljöministeriet, tfn +358 295 250 095, hanna.p.hamalainen@gov.fi

Publicerad 30-06-2015 kl. 15.45, uppdaterad 25-03-2022 kl. 7.27
Utgivare: